Kursplan för Vindkraft - grundkurs

Wind Power Basics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV114
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftprojektering G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • hitta och värdera information om vindkraft på Internet
 • redogöra för grundläggande funktioner i ett vindkraftverks olika delar
 • beräkna ett vindkraftverks produktion
 • redogöra för ekonomin kring vindkraft
 • redogöra översiktligt för regelverket kring miljöpåverkan samt beskriva miljöpåverkan från vindkraftverk lokalt, nationellt och globalt
 • beskriva tillståndsprocessen översiktligt för ett vindkraftsprojekt

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om vindkraft och behandlar vindkraftens utveckling, vindkraftteknik, vindenergi och anslutning till elnätet. Vidare studeras beräkningsmetoder för vindkraftverks energiproduktion och ekonomi med ekonomisk kalkyl, miljöpåverkan och regelverk. De förvärvade kunskaperna tillämpas sedan i en projektuppgift där studenten beskriver ett befintligt eller planerat vindkraftsprojekt.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Uppgifterna lämnas in i e-klassrummet och studenten får personlig återkoppling från läraren. Kursen innehåller även andra obligatoriska övningar. Diskussionsforum finns tillgängligt.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter samt deltagande i övriga övningar 6 hp.
Skriftlig projektuppgift 1,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1GV056, Vindkraft - grundkurs.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Wizelius, Tore Vindkraft i teori och praktik

  3., uppdaterade uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wizelius, Tore Wind power projects : theory and practice

  Abingdon, Oxon: Routledge, 2015

  Kan ersättas av den svenska utgåvan

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delar ovanstående litteratur används i kursen. Utöver detta förekommer textmaterial omfattande ca 100 sidor som finns tillgängligt via kursens e-klassrum.