Kursplan för Vindkraft - projektering

Wind Power Project Development

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV118
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftprojektering G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 60 hp vindkraftprojektering inklusive Vindkraft - energiberäkningar 7,5 hp, Vindkraft - planering 7,5 hp, och Vindkraft - installation, drift och underhåll 7,5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • finna och utvärdera ett område för en vindkraftetablering
 • använda planeringsmetoder, WBS, GANTT, för att planera ett vindkraftsprojekt
 • beskriva en förstudie för en vindkraftsetablering
 • redogöra för nödvändiga steg i en projekteringsprocess för vindkraft med hänsyn till gällande lagstiftning
 • utföra och analysera produktionsberäkningar samt uppskatta de ekonomiska förutsättningarna i ett vindkraftsprojekt
 • diskutera, jämföra och analysera motstående intressen och miljöaspekter

Innehåll

I den här kursen kommer studenten till stor del att arbeta självständigt med uppgiften att göra en förstudie för ett vindkraftsprojekt. Här ingår att analysera energiproduktionsberäkningar samt uppskatta ekonomiska förutsättningar för projektet. Vindresurser, motstående intressen, miljöpåverkan samt andra relevanta aspekter behandlas. Resultatet redovisas i en slutrapport med dokumentation av projektprocessen samt reflektioner om projektets utveckling.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Uppgifter och rapport lämnas in i e-klassrummet och studenten får personlig återkoppling från läraren. Diskussionsforum finns tillgängligt.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och en skriftlig projektrapport som även redovisas muntligen. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1GV059,Vindkraft - projektering.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Litteratur

 • Morthorst, Poul-Erik; Awerbuch, Shimon Krohn, Søren The economics of wind energy : a report by the European Wind Energy Association

  Brussels: European Wind Energy Association, 2009

  Rapporten finns tillgänglig i e-klassrummet.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • WindPRO manual

  EMD International A/S,

  Tillgänglig via programvaran WindPRO

  Obligatorisk

 • Wizelius, Tore Vindkraft i teori och praktik

  3., uppdaterade uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wizelius, Tore Wind power projects : theory and practice

  Abingdon, Oxon: Routledge, 2015

  Kan ersättas av den svenska utgåvan.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delar ovanstående litteratur används i kursen. Utöver detta förekommer textmaterial omfattande ca 200 sidor som finns tillgängligt via kursens e-klassrum.

Mjukvara

Studentversionerna av licenser för WindPRO and WAsP är obligatoriska. Information om hur du ska beställa och betala för licenserna kommer att ges vid kursstart. (PC eller PC installerad på en Mac är en förutsättning).