Kursplan för Vindkraft - teknik

Wind Turbine Technology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV121
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftprojektering G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp, eller 7,5 hp inom energi, teknik eller energiteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för mekanisk, aerodynamisk, elektrisk konstruktion och funktion hos vindkraftverk samt för nätanslutning, byggnation, drift och underhåll av vindkraftverk
 • beskriva och reflektera kring teknikutveckling och innovationer för vindkraftverk

Innehåll

Vindkraftverkets konstruktion, teknisk funktion och praktisk användning
Denna del innehåller studier av mekanisk, elektrisk och aerodynamisk konstruktion, nätanslutning samt byggnation, drift och underhåll av vindkraftverk.

Teknisk fördjupning och aktuella tekniska aspekter på vindkraft
Denna del omfattar teknisk fördjupning inom mekanisk, elektrisk och aerodynamisk konstruktion, nätanslutning samt byggnation, drift och underhåll av vindkraftverk. Momentet innehåller även en breddning mot andra aktuella tekniska aspekter på vindkraft.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Övningar och uppgifter lämnas i e-klassrummet och studenten får personlig återkoppling från läraren. Diskussionsforum finns tillgängligt.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter 5 hp.
Skriftliga essäer och foruminlägg 2,5 hp. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1GV062, Vindkraft - teknik.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Delar av ovanstående material används i kursen. Ytterligare kursmaterial enligt lärares anvisning, tillhandahålls i e-klassrummet, ca 100 sidor.