Kursplan för Vindkraft - vindresurser

Wind Resources

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV124
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftprojektering G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp, eller 7,5 hp inom samhällsvetenskap, naturvetenskap eller teknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • hitta och värdera information om vindresurser
 • identifiera och teoretiskt beskriva vindmeteorologiska företeelser
 • redogöra för och värdera olika vindmätningsmetoder för inhämtning och analys av vinddata
 • beskriva och diskutera olika vindenergiberäkningsmetoders modellering av fysiska parametrar
 • analysera och redogöra för begränsningar, möjligheter och känslighet i beräknings- och vindmätningsmetoder

Innehåll

Kursen tar upp hur vinden uppstår, begreppet vindenergi samt användning av vindresurskartor av olika slag för bedömning av vindresursen. Vidare berörs meteorologiska företeelser samt hur markens beskaffenhet och terrängen inverkar på vinden och vad det innebär i samband med bedömning av vindenergiresursen på en plats.

Olika vindenergiberäkningsmetoder studeras, hur de modellerar vinden för att beräkna energiproduktionen samt vilka indata som krävs och vilka parametrar som respektive modell tar hänsyn till. Kursen tar också upp vindmätningstekniker samt hur dessa hanteras för att få fram data som kan användas för vindenergiberäkningar och för att bedöma vindförhållanden på platsen, vilka har betydelse för etablering av vindkraft.

Studenten analyserar och diskuterar möjligheter och begränsningar vid bedömning av vindresurser genom uppskattning utifrån meteorologiska förutsättningar, vindmätnings- och beräkningsmetoder.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Inlämningsuppgifter lämnas in i e-klassrummet och studenten får personlig återkoppling från läraren. Diskussionsforum finns tillgängligt.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och foruminlägg (6 hp) samt skriftlig hemtenta (1,5 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1GV077, Vindkraft - energi 1.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Bergström, Hans Wind resource mapping of Sweden using the MIUU-model

  Institutionen för geovetenskaper, 2008

  Litteraturen kommer tillhandahållas i e-klassrummet vid kursstart.

  Obligatorisk

 • Brower, Michael Wind resource assessment : a practical guide to developing a wind project

  Hoboken, N.J.: Wiley, c2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nilsson, Karl; Ivanell, Stefan Wind Energy

  Institutionen för geovetenskaper, 2010

  Litteraturen kommer tillhandahållas i e-klassrummet vid kursstart.

  Obligatorisk

 • Wizelius, Tore Vindkraft i teori och praktik

  3., uppdaterade uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wizelius, Tore Wind power projects : theory and practice

  Abingdon, Oxon: Routledge, 2015

  Kan ersättas av den svenska utgåvan.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delar av ovanstående kurslitteratur kommer användas i kursen. Ytterligare litteratur på ungefär 150 sidor tillhandahålls i e-klassrummet vid kursstart.