Kursplan för Energisäkerhet i lokala och globala energisystem

Energy Security in Local and Global Energy Systems

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV334
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-11-08
 • Inrättad av: Tekniska utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: 120 hp inklusive kurser i Beräkningsvetenskap I, programmering/Beräkningsvetenskap II, statistik och elkraftteknik samt minst en av kurserna Energisystemfysik, Teknisk Termodynamik, Strömningsmekanik för energirelaterade tillämpningar. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt analysera och tillämpa begreppet energisäkerhet utifrån olika definitioner, aktörer och dimensioner
 • förklara tillgång, geografisk distribution och användning av fossila och förnybara energiresurser
 • analysera infrastruktur för omvandling av energiresurser till energitjänster med avseende på sårbarhet, tillgänglighet, begränsningar samt ekonomiska, politiska och tekniska risker
 • hantera och värdera analytiska verktyg och indikatorer kopplade till energisäkerhet.
 • praktiskt tillämpa matematiska modeller och prognosverktyg för att göra egna projektioner av historiska trender och utveckingsmönster in i framtiden.
 • definiera och tillämpa begreppet energisäkerhet i en skriftlig analys

Innehåll

Energisäkerhetsbegreppets historia, definitioner och dimensioner. Egenskaper hos kvantitativa och kvalitativa indikatorer för energisäkerhet. Olika metoder för att detektera, verifiera och utvinna olika energiresurser samt geologiska, miljörelaterade och politiska begränsningar vid exploatering. Uppbyggnad av och egenskaper hos energisystem, som t.ex. Europas naturgassystem eller Sveriges elnät. Tillämpning av scenarier, tidsseriemetoder och andra prognosverktyg för att kunna göra egna framtidsprognoser samt kritiskt granska andras projektioner. Infrastruktur och säkerhet samt risker förknippade med olika energiresurser. Samhällets beredskap och ansvarsfördelning vid krissituationer. Politiska konflikter och risker relaterade till energiresurser. Ekonomiska import och exportförhållanden. Nationella policyer och strategier för energisäkerhet.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, obligatoriska seminarier och återkoppling på redovisningar med opposition. Handledning och återkoppling på självständig skriftlig rapport. Inlämningsuppgifter, varav minst en i MATLAB eller annat scriptspråk.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (2 hp), individuell rapportskrivning med seminarium, muntlig och skriftlig presentation med opposition (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med 1FA334 Energisäkerhet i lokala och globala energisystem 5 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Material delas ut under kursens gång.

Material delas ut under kursens gång.