Kursplan för Avancerad materialanalys

Advanced Materials Analysis

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE074
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Fysik A1F, Materialteknik A1F, Kemi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap samt Fasta tillståndets fysik I och Materialanalys.

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Kursen syftar till att studenten skall kunna bidra till förbättring av material, med avseende på egenskaper, syntesmetoder och tillämpbarhet, med hjälp av avancerade analysmetoder.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • planera och realisera en god analysstrategi för prov,
 • kritiskt utvärdera resultatet av utförd analys,
 • jämföra och ranka olika teknikers användbarhet för ett givet problem,
 • söka och bedöma relevanta artiklar för att förfina analysstrategin,
 • föra djupgående diskussioner om, och planera analysstrategi för, mikroskopi-, spektroskopi- och diffraktionstekniker,
 • förklara principen bakom viktiga analysinstrument som behandlas i kursen (TEM, SEM och spektrometrar för bl.a. elektronspektroskopi).

Innehåll

Fördjupning i mikroskopiska och spektroskopiska tekniker för materialanalys. Diffraktionstekniker. Röntgen- och elektronspektroskopiska tekniker, avbildande metoder som högupplösande transmissionselektronmikroskopi, och elektrondiffraktion. Studenterna genomför ett mindre projekt i materialanalys med utvärdering av resultat och uppföljning.

Undervisning

Föreläsningar samt projektarbete i grupp med laborativa inslag.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (3 hp) samt skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgifter (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Williams, David B.; Carter, C. Barry Transmission electron microscopy : a textbook for materials science

  New York: Plenum, cop. 1996

  Se bibliotekets söktjänst

 • Woodruff, D. P.; Delchar, T. A. Modern techniques of surface science

  2. ed.: Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Utdelade kompendier och egenproducerat material

  Institutionen för teknikvetenskaper,

Versioner av litteraturlistan