Kursplan för Industriell projektledning

Industrial Project Management

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE061
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F, Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  40 hp inom teknik/naturvetenskap

 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och förklara teorier och verktyg inom projektledningsområdet,
 • bedöma lämplig planerings- och koordineringsmetodik i relation till projekts inriktning och omfattning,
 • analysera projekt och projektgenomförande utifrån olika intressentperspektiv inom den enskilda organisationen såväl som inom det omkringliggande samhället,
 • medverka i industriellt projektarbete inom sitt teknikområde.

Innehåll

Kursen fokuserar på planerings- och styrformer i leverans-, utvecklings- och upphandlingsprojekt inom flera industriella applikationsområden. Tonvikt läggs även på projekt som organisationsform, projektens relation till den permanenta organisationen, samt kopplingen mellan projekt och organisationens övergripande strategi.

Under kursen behandlas projektteori; projektplanering, projektorganisering, ekonomistyrning och projektledarskap. Ett antal praktikfall från olika verksamheter behandlas och yrkesverksamma projektledare och representanter för projektintensiva företag medverkar.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och övningar. Kursen innehåller ett flertal gästföreläsningar av representanter för olika industriella miljöer.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp) och PM (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Tonnquist, Bo Holmén, Linnéa Project management : [a guide to the theory and practice of project methodology and agile methods]

  3 uppl.: Stockholm: Sanoma utbildning, 2016

  Se bibliotekets söktjänst