Kursplan för Spelanalys - visualitet

Game Analysis: Visuality

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD302
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-04-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen med ämnesfördjupning inom ett huvudområde med inriktning mot spel eller spelande samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i speldesign, 120 hp.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 • visa prov på tillämpning av kunskaper i de estetiska teorier som används för att bedöma konst och spel i akademiska och kommersiella sammanhang, 
 • visa prov på tillämpning av kunskap i gestaltteori samt sådan konstnärlig och estetisk gestaltning som förekommer i spel, 
 • visa prov på tillämpning av kunskap i kontextuell perceptionsteori med avseende på användarupplevelse och interaktionsdesign, 
 • utföra tester av digitala spel för att kunna bedömning de estetiska egenskaperna hos dessa, samt
 • formulera en akademisk abstrakt, avsedd för publicering, baserad på resultaten av tillämpningen av teoretiska perspektiv i empiriska studier.

Innehåll

Under kursen studeras de estetiska egenskaperna hos digitala spel. Fokus ligger på den visuella estetiken i förhållande till spelets interaktiva aspekter och till hur utformningen av dessa påverkar spelarupplevelsen. Därvid tillämpas teoretiska perspektiv som ekologisk psykologi och perceptionsteori tillsammans med teorier för estetisk bedömning. Studenterna får genomföra empiriska studier av de visuella aspekterna, eller visualiteten, i digitala spel.

Undervisning

Kursen ges på engelska.

Undervisning sker i. form av föreläsningar, obligatoriska seminarier och workshops.

Examination

Kursen bedöms med något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Examination sker genom inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier och workshops samt genom en avslutande skriftlig uppgift. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på mer än hälften av inlämningsuppgifterna och seminarierna samt på den skriftliga slutuppgiften.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.