Kursplan för Konflikt och fredsbyggande

Conflict and Peacebuilding

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RT980
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: International Humanitarian Action A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd, tillräcklig, tillfredsställande, bra, mycket bra, utmärkt
 • Inrättad: 2019-03-06
 • Inrättad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 25, 2019
 • Behörighet: Kursen Konflikt och fredsbyggande är endast tillgänglig för utbytesstudenter från partneruniversitet i Nätverket för humanitärt arbete (NOHA) eller för studenter som har antagits till magisterprogrammet Humanitärt arbete vid konflikter.

  Studenter som har antagits till magisterprogrammet Humanitärt arbete vid konflikter ska ha minst 15 högskolepoäng från kurser på programmets första termin.
 • Ansvarig institution: Teologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen Konflikt och fredsbyggande är endast tillgänglig för utbytesstudenter från partneruniversitet i Nätverket för humanitärt arbete (NOHA) eller för studenter som har antagits till magisterprogrammet Humanitärt arbete vid konflikter.

Mål

Modulens lärandemål ger en konceptuell och teoretisk ram för analys av politiska, sociala och kulturella dimensioner av humanitära katastrofsituationer, med särskild tonvikt på konfliktanalys och konfliktlösning / fredsbyggande. Efter kursen förväntas studenten ha:

 • en förmåga att tillämpa huvudskolorna i konfliktteori och begrepp i relation till konkreta konflikter och katastrofsituationer för att uppnå en djup och bredare förståelse för sådana sammanhang
 • en bred förståelse för fredsbyggande i teori och praktik
 • en medvetenhet om krigets vardagliga liv och väpnad konflikt och hur det påverkar lokalbefolkningen, inklusive en medvetenhet om könsdimensionerna
 • en förståelse för och känslighet för kulturella skillnader på individ- och gruppnivåer och hur detta kan påverka politiken och genomförandet av humanitära aktiviteter
 • en förmåga att genomföra en oberoende analys av en konflikt
 • en förmåga att kommunicera avancerad kunskap om konfliktfrågor till en icke-akademisk målgrupp, både skriftligt och muntligt
 • motiverat och tillämpat metodologi och vetenskapliga metoder korrekt i självständig forskningsuppgift inom det humanitära fältet
 • studerat ett forskningsämne på djupet och självständigt genomfört ett medellångt forskningsprojekt
 • en kritisk förståelse för de humanitära principerna och normerna samt olika dilemmans problematiska dimensioner
 • förmåga att formulera adekvata och etiskt sunda rekommendationer för humanitära insatser som grundas i de humanitära principerna och värderingarna och översätta dessa till politik, strategier och programhantering
 • en högspecialiserad kunskap och en kritisk förståelse för humanitära begrepp och teorier
 • innovativ expertis om ett aktuellt tema i humanitära insatser innefattande tvärvetenskaplig förståelse kring dess politiska, juridiska, antropologiska, folkhälso- och ledningsaspekter
 • specialkunskaper för att begreppsliggöra, tolka och kritiskt analysera komplexa humanitära kriser och interventioner på grundval av olika källor
 • skapa ny tvärvetenskaplig expertis för att hjälpa till att lösa komplexa humanitära problem
 • förmåga att positionera egna forskningsresultat i det bredare sammanhanget av humanitära insatser
 • utveckla en öppen attityd för att förvärva ny kunskap och förståelse för den professionella och akademiska utvecklingen inom humanitära insatser
 • specialiserad problemlösningsförmåga för att främja det bästa och säkraste svaret i humanitära krissituationer när det gäller personliga och sociala konsekvenser samt de förutsägbara skadorna vid humanitära insatser
 • en kritisk förståelse av möjligheter och hot i relation till nuvarande trender inom den humanitära sektorn
 • coaching- och managementkunskaper för att noggrant bedöma relevanta faktorer för beslutsfattande när det gäller operativt sammanhang, möjliga effekter och risker samt det bästa sättet för framgångsrikt genomförande av strategiska beslut
 • förmåga att agera vid beslut, som fattats genom den reflekterande praxisen att analysera personliga lärandemål och sätt att uppnå dem
 • en förmåga att stimulera deltagande och utveckling av lagmedlemmar och partners för att uppnå ett framgångsrikt humanitärt projekt
 • en högspecialiserad kunskap om aktörernas och intressenternas mångfald, deras interaktion och konkurrens och en grundlig förståelse för vikten av samordning mellan olika nivåer i det humanitära systemet
 • förmåga att lyssna på mottagare och intressenter och ta hänsyn till deras överväganden, att kommunicera humanitär expertis och forskningsresultat på ett strukturerat och begripligt sätt till specialister och icke-specialister i en multikulturell humanitär miljö
 • förmågan att odla relationer med känslig respekt när det gäller kultur och könsskillnad och att samarbeta i en strävan efter ömsesidig nytta eller kompromiss
 • förståelse för möjligheten att involvera partners och lagmedlemmar på olika beslutsnivåer och att agera på ett ansvarsfullt sätt när det gäller egna beslut
 • en högspecialiserad kunskap och kritisk förståelse för effekterna av olika humanitära insatser för krishanterade människors behov och rättigheter och deras interaktion med berörda aktörers intressen i ett visst professionellt regionalt sammanhang
 • specialiserad problemlösningsförmåga som kombinerar tvärvetenskaplig kunskap och förståelse för krisdrabbade personers behov och kapacitet i ett visst regionalt sammanhang mot relevanta, evidensbaserade effektiva lösningar
 • förmågan att lära av tidigare erfarenheter, identifiera möjligheter att övervinna humanitära dilemman och föreslå nya arbetsmetoder för ökad effektivitet och intressentansvar i komplexa och oförutsägbara humanitära miljöer.

Innehåll

Modulen fokuserar på begrepp och teorier för konfliktlösning; fredsskapande / fredsbyggande med särskild relevans för humanitära katastrofsituationer och villkoren och konsekvenserna av humanitära åtgärder i konfliktsituationer.

Undervisning

Undervisningen på denna campuskurs innehåller både föreläsningar och seminarier. Närvaro på seminarier och minst 75% av föreläsningarna är obligatorisk. Studenter som missar seminarier måste kompensera denna frånvaro. I allmänhet måste studenter som saknar närvaro på mer än 25% av föreläsningarna också kompensera. Studenter som saknar närvaro på betydligt mer än 25% av föreläsningarna måste dock delta i föreläsningar nästa gång kursen ges. Deltagande i alla föreläsningar uppmuntras starkt eftersom föreläsningarna underlättar läsning och analys av kurslitteraturen.

Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga tentor, papper, individuella och gruppresentationer.

Betyg: underkänd (F), tillräcklig (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B) respektive utmärkt (A).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

En student har rätt att tentera denna kurs enligt denna kursplan i tre terminer efter aktuellt kurstillfälle. Om särskilda skäl föreligger, kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges endast undervisning enligt senast antagna kursplan.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 25, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Barnett, Michael N. The empire of humanity : a history of humanitarianism

  Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kriesberg, Louis.; Dayton, Bruce W. Constructive conflicts : from escalation to resolution

  4th ed.: Lanham: Rowman & Littlefield, c2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ramsbotham, Oliver; Woodhouse, Tom; Miall, Hugh Contemporary conflict resolution : the prevention, management and transformation of deadly conflicts

  Fourth edition.: Malden, MA: Polity Press, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Solnit, Rebecca. A paradise built in hell : the extraordinary communities that arise in disaster

  New York, N.Y.: Viking, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wallensteen, Peter Understanding conflict resolution

  4th ed.: Los Angeles: Sage, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Article compendium

  Teologiska institutionen,