Kursplan för Forskningspraktik i materialvetenskap

Research Training in Materials Science

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE738
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2015-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik med materialvetenskap varav 60 hp teknik samt av examinator godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • noggrant och systematiskt planera, genomföra och dokumentera experimentellt arbete i ett forsknings- eller utvecklingsprojekt,
 • självständigt söka, värdera och sammanställa relevant teoretisk information som krävs för forsknings- eller utvecklingsprojektets genomförande,
 • sammanfatta och formulera egna slutsatser av det genomförda projektet på engelska i en skriftlig rapport.

Innehåll

Genomförande av ett forsknings- eller utvecklingsprojekt i vilket kunskaper från tidigare kurser inom civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik med materialvetenskap tillämpas och fördjupas. Studenten väljer i samråd med examinator en handledare för forskningspraktiken. Arbetsuppgift väljs i samråd med handledare och examinator och en av examinator godkänd projektplan upprättas. Studenten ansvarar själv för att den teoretiska bakgrunden till praktiken erhålls. Lämplig litteratur för forsknings- eller utvecklingsprojektet väljs av handledare i samråd med studenten.

Undervisning

Individuell handledning på praktikplatsen.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Arbetet utförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt vid en universitetsinstitution, ett företag eller en myndighet. Maximalt 15 högskolepoäng Projektarbete i materialvetenskap får ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Anges vid kursstart