Kursplan för Maskinelement

Machine Elements

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE608
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Introduktion till maskinteknik. Datorstödd konstruktion (5 hp).

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för funktionen hos skruv-, nit- och axelförband samt fjädrar och dimensionera dem,
 • redogöra för funktionen hos axlar, lager och tätningar och dimensionera dem,
 • redogöra för funktionen hos kopplingar, bromsar och växlar och dimensionera dem.

Innehåll

Konstruktions och dimensioneringsprinciper, tribologi, fasta och löstagbara förband, fjädrar, axlar, axelförband, tätningar, lager, transmissioner, kopplingar, bromsar, växlar.

Grund för maskinelement: allmänna konstruktions- och dimensioneringsprinciper, tribologi, material och hålfasthet.

Förband: lösa förband, permanenta förband, fjädrar.

Rotorers element: axelförband, tätningar, lager, svänghjul.

Transmissioner: axelkopplingar, bromsar, remväxlar, grunder för kuggväxlar.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, laborationer, inlämningsuppgifter, projektarbete och seminarier.

Examination

Teoriinnehållet examineras genom skriftlig tentamen (6 hp) samt projektuppgifter (3 hp). Laborationer och inlämningsuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Complementary textbooks: Technical Pocket Guider (Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG)