Kursplan för Tillverkningsteknik

Manufacturing Methodologies

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE631
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  40 hp godkända kurser inom högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för processtekniska grundbegrepp för metoderna: plastisk bearbetning, skärande bearbetning, svetsning, pulvermetallurgisk tillverkning, formbunden tillverkning (gjutning, smidning, formsprutning, etc.),
 • redogöra för sambandet mellan olika tillverkningsmetoder och den tillverkande produktens egenskaper (t.ex. toleranser, ytjämnhet, tillverkningskostnad),
 • bereda enklare komponenter för tillverkning i CNC verktygsmaskiner, inklusive val av verktyg, beräkning av skärdata, samt framtagning av styrprogram,
 • bereda enklare produkter för fogning med svetsteknik, där hänsyn tas till delarnas geometri, svetsspalter, fogberedning och fogplacering samt uppkomsten av värmespänningar,
 • använda grundläggande verkstadsteknisk mätteknik för att verifiera funktion och kvalitet,
 • självständigt kunna använda sig av kunskaper om tillverkningsmetoder vid utformning av produkters geometri.

Innehåll

Plastisk bearbetning: Analys av energi-, effekt- och kraftbehov vid t.ex. smidning, pressning, bockning, tråd- och plåttillverkning.

Skärande bearbetning: Analys av skärförlopp, förslitning och livslängd för verktyg med tonvikten på svarvning, fräsning (3-axlig och 5-axlig), borrning och slipning.

Svetsning: Manuell Bågsvetsning (MMA), MIG/MAG, TIG. Utformning av svetsförband.

Verkstadsteknisk mätteknik: Mätdon, tolkar, mallar, mätanordningar och moderna mätmaskiner.

Gjutning: Centrifugalgjutning, vaxursmältning, sandgjutning.

Pulvermetallurgi: Pulverframställning, pulverpressning, sintring och efterbearbetning.

Tillverkning av plastdetaljer: Formsprutning och formpressning.

Övriga tillverkningsmetoder: Vattenskärning, laserskärning, gnistning, etsning och extrudering.

Snabb prototypframställning: Metoder för framställning av 3-D detaljer av polymer- och metallmaterial.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, laborationer och studiebesök vid tillverkande industri.

Examination

Skriftlig tentamen (6 hp). Projektuppgifter (3 hp). Laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Som uppslagsböcker används även:

Complementary textbooks: Verkstadshandboken (Liber; ISBN 91-634-1143-1), Technical Pocket Guider (Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG)