Kursplan för Teknikbaserad affärsutveckling och entreprenörskap

Business Development and Entrepreneurship

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE674
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Industriell teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 200 hp, varav 150 hp inom teknik/naturvetenskap/farmaci inklusive 30 hp på avancerad nivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna följande kursövergrippande mål:

 • redogöra och argumentera för sina resultat på ett klart och korrekt språk, både muntligt och skriftligt, och för olika målgrupper och med olika begränsningar i omfång inom givna tidsramar för förberedelse och framställning,
 • samarbeta i heterogena grupper och att tillvarata mångfalden av kompetenser som finns i sådana grupper.
Vidare består kursen av sex delkurser med separata mål enligt nedanstående:

1. Affärsutveckling och finansiering
Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:
 • redogöra för de olika komponenterna och faserna i en affärsutvecklingsprocess,
 • redogöra för vilka aktörer i innovationssystemet som är viktiga vid exploatering av tekniska idéer samt deras respektive uppgifter,
 • redogöra för olika finansieringskällor och deras för- och nackdelar som finansiärer i olika faser av ett entreprenörsföretags utveckling,
 • översiktligt analysera en marknad med särskilt fokus på kundsituationer,
 • bedöma resursbehov och hinder i den tidiga affärsutvecklingen i olika organisatoriska kontext,
 • självständigt formulera en affärsplan baserad på en teknisk utvecklingsidé, samt att med utgångspunkt i en sådan plan kunna problematisera affärsplanetänkandet, resonera om för- och nackdelar med detta, samt ange alternativa sätt att beskriva vägar till entreprenörskap.   
2. Ledarskap och organisation
Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:
 • tillämpa begrepp och modeller kring ledarskap, grupprocesser och organisation, särskilt i nystartade teknikbaserade företag eller affärsprojekt,
 • kritiskt förstå ledarskap i en socio-kulturell kontext samt olika teoretiska perspektiv på dess innebörd
 • beskriva några av de metoder som finns för att praktiskt öva ledarskap och skapa förändring,
 • förklara "styrkedjans" funktionssätt, dvs. ägares, styrelses och företagslednings olika roller i samband med företagets styrning
3. Ekonomisk styrning i entreprenöriella företag
Efter godkänd delkurs skall studenten kunna:
 • välja, upprätta, tolka och använda kalkyler som beslutsunderlag för det entreprenöriella företagets olika situationer,
 • tolka årsredovisningar och andra ekonomiska rapporter i entreprenöriella företag, inklusive resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och nyckeltal i dessa,
 • beskriva hur styrning av resultat, agerande, person och företagskultur fungerar i det entreprenöriella företaget,
 • utforma olika kombinationer av system för ekonomisk styrning av entreprenöriella företag.
4. Immaterialrätt och affärsjuridik
Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:
 • redogöra för de delar av juridiken (särskilt immaterialrätten) som är aktuella i samband med att nya idéer (t.ex. forskningsresultat) ska förvandlas från affärsidé till kommersiell verksamhet,
 • redogöra för hur immaterialrättsliga instrument kan utgöra (strategiska) hinder respektive stöd i en affärsutvecklingsprocess,
 • översiktligt redogöra för och analysera ett konkret händelseförlopp i såväl nationella som internationella affärsutvecklingsprocess och på ett rättsligt relevant sätt formulera aktuella och potentiella juridiska problem,
 • översiktligt redogöra för och analysera innehållet i de rättsliga regler som är tillämpliga i samband med nyföretagande och affärsutveckling,
 • demonstrera kunskaper och färdigheter inom grundläggande förhandlingsteknik.
5. Marknadsanalys och kundförståelse
Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:
 • bedöma och precisera behovet av information (om kundsituationer och marknadsförhållanden) i olika skeden av teknikbaserade affärsutvecklingsprocesser,
 • självständigt lägga upp och genomföra en marknadsundersökning i olika situationer och med olika problembakgrunder,
 • redogöra för och tillämpa grundläggande metoder för sammanställning, analys/tolkning och presentation (skriftlig och muntlig) av kvalitativa och kvantitativa empiriska material,
 • tolka och värdera resultaten av olika marknadsundersökningar i syfte att formulera relevanta handlingsprogram och möjliga konsekvenser av dessa i kommersialiseringsprocesser.
6. Att skapa värde: drivkrafter, möjlighet och risk
Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:
 • identifiera och beskriva värdeskapande i termer av drivkrafter, problemlösning, möjlighet, risk och osäkerhet, för både individ och samhälle,
 • kritiskt analysera förutsättningarna för och konsekvenserna av entreprenörskap och affärsutveckling under rådande samhällsförhållanden,
 • identifiera relevanta frågeställningar kring dessa förutsättningar och konsekvenser som knyter an till vidare samhällsfrågor (rörande exempelvis etik, genus, etnicitet, miljö, globalisering),
 • diskutera och artikulera betydelsen av förförståelse och tolkningsramar i entreprenöriella situationer,
 • jämföra, kombinera samt värdera olika perspektiv på värdeskapande processer, strategier för att hantera risk och osäkerhet, och prioriteringar mellan värden och behov, för att förstå entreprenörskap i praktiken.

Innehåll

1. Affärsutveckling och finansiering
Affärsidé, affärsplan, affärsutveckling. Marknader och marknadsutveckling. Innovationscykler. Tidig marknadskoppling och analys av kundsituationer. Det finansiella stafettloppet - från såddfinansiering till venture capital och trade sale. Innovationssystem och inkubatorsmiljöer. Krav på ledning i olika utvecklingsfaser. Belöningssystem i kunskapsföretag. Strategiska allianser. Ägarrollen i tillväxtföretag. Drivkrafter och förutsättningar för entreprenörskap och affärsutveckling samt olika roller i värdeskapande processer.

2. Ledarskap och organisation
Det dynamiska företaget präglas av både stabilitet och förändring. Det behöver med andra ord organiseras på ett sådant sätt att nya idéer kan utvecklas samtidigt som etablerade strukturer och system skall göra det möjligt att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt. Delkursen behandlar denna viktiga balansgång mellan stabilitet och förändring. Lär- och ledarstilar, teambuilding, personlig utveckling samt gruppers psykologi och funktion. Ledarskap i kunskapsföretag.

3. Ekonomisk styrning i entreprenöriella företag
Kostnads- och intäktsanalys, produktkalkylering, investeringskalkylering, redovisning och bokföring, finansiering, finansiell analys samt ekonomistyrning behandlas som stöd för och kring det entreprenöriella företagets beslutsfattande.

4. Immaterialrätt och affärsjuridik
Företagande och juridik: introduktion till ämnet och rättskälleläran, juridiska begrepp och handelsrättslig metod, relevanta rättsområden med utgångspunkt från företag och intressenter. Avtalsrätt: allmän avtalsrätt, olika avtalstyper, kommersiella och internationella avtal, avtalsstrategier samt de särskilda frågor som är aktuella vid avtal med offentliga organ och myndigheter Bolagsrätt: grunder i allmän bolagsrätt, frågor om beslut, ansvar och företrädare i aktiebolag. Aktieägaravtal och bolagets skötsel, företrädarfrågor i praktiken. Immaterialrätt: patent, varumärke och övriga industriella immaterialrätter, industriellt rättsskydd i praktiken, licensavtal och tvångslicens. Immaterialrätt som strategiskt verktyg. Förhandlingsteknik.

5. Marknadsanalys och kundförståelse
Marknadsanalysens roll och funktion i företaget. Analys av kundsituationer. Viktiga frågor om marknaden i olika skeden av innovationsprocessen. Undersökningsdesign i olika marknadssituationer. Studier av marknadens egenskaper (storlek, segment, utveckling). Studier av marknadens/kunders funktion (marknadskanaler, köparbeteende). Studier om produktens egenskaper (kundsituationer, kunders krav på produkter/tjänster). Undersökningsmetodik: nedbrytning av syfte och huvudfrågor för en marknadsundersökning till undersökningsfrågor och mätvariabler, marknadsundersökarens verktygslåda, vanliga analystekniker och deras krav på data, olika sätt att samla, analysera/tolka, värdera och presentera empiriskt material (enkät, intervju, fokusgrupper, användartester).

6. Att skapa värde: drivkrafter, möjlighet och risk
Värdeskapande sker i en historisk, social och samhällelig kontext. Vilka är förutsättningarna för entreprenörskap under rådande samhällsförhållanden, och vilka konsekvenser kan det tänkas ha på det omgivande samhället? Undersöker förutsättningarna för att inte bara lösa redan definierade problem, utan också för att identifiera vilka de kan vara till att börja med. Strategier för att hantera osäkerhet och risk. Strategier för att prioritera mellan olika behov och möjligheter. Betonar betydelsen av förförståelse, förebilder, tolkningar och multipla perspektiv i värdeskapande situationer. Hållbar utveckling och Corporate Social Responsibility. Socialt entreprenörskap.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, gästföreläsningar och praktiska övningar. Inlämningsuppgifter och projektarbeten i grupp samt muntliga presentationer. Studiebesök.

Examination

Kursen består av sex delkurser som examineras separat enligt nedanstående. För godkänt resultat på en delkurs krävs att samtliga examinationsmoment är godkända.

Affärsutveckling och  finansiering ( 5 hp)
Skriftlig redovisning av inlämnings- och projektuppgifter, samt aktivt deltagande i praktiska moment. Muntlig och skriftlig tentamen.

Ledarskap och organisation ( 5 hp)
Muntlig och skriftlig tentamen, PM-uppgift, samt aktivt deltagande i praktiska moment.

Ekonomisk styrning i entreprenöriella företag (5hp)
Muntlig och skriftlig examination.

Immaterialrätt och affärsjuridik (5 hp)
Muntlig och skriftlig  examination, gruppvis examination vid seminarier, samt aktivt deltagande i praktiska moment.

Marknadsanalys och kundförståelse ( 5 hp)
Muntlig och skriftlig examination, skriftliga och muntliga redovisningar av inlämnings- och projektuppgifter, genomförda laborationer, samt aktivt deltagande i praktiska moment.

Att skapa värde: drivkrafter, möjlighet och risk (5 hp)
Skriftlig och muntlig examination. Aktivt deltagande i föreläsningar, seminarier och praktiska moment. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ges endast för studenter antagna till Entreprenörskolan i Uppsala. Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med någon av kurserna 1TE915 - Teknikbaserad affärsutveckling, 1TE916 - Teknikbaserad affärsutveckling/Marknadsanalys, 2FE824 - Ledarskap och styrning, 2HR106 - Patent, avtal och förhandling, 1TE062 - Innovationsledning eller 1TE063 Kundfokuserad produktutveckling.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Schilling, Melissa A. Strategic management of technological innovation

  2. ed.: Boston: McGraw-Hill/Irwin, cop. 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bryman, Alan; Bell, Emma Företagsekonomiska forskningsmetoder

  2. uppl.: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kotler, Philip Keller, Kevin Lane A framework for marketing management

  3. ed.: Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Business model generation : a handbook for visionaries, game changers, and challengers Osterwalder, Alexander; Pigneur, Yves Sjösten, Lisa Clark, Tim

  Hoboken, N. J.: Wiley, cop. 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Read, Stuart Effectual entrepreneurship

  London: Routledge, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

Forskningsartiklar Kompletterande material tillhandahålls av lärarna