Kursplan för Kvalitetsteknik

Quality Management

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG285
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c eller Matematik C (områdesbehörighet A4/4)
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • definiera kund, kvalitet och process i industriella företag och andra organisationer,
 • beskriva kvalitetsbegreppets utveckling,
 • tillämpa processperspektivet, bland annat genom användning av flödesscheman och blockmodeller,
 • genomföra grundläggande processanalyser,
 • redogöra för de huvudsakliga värderingarna, arbetssätten och verktygen som används inom kvalitetsteknik,
 • tillämpa de vanligaste kvalitetsarbetssätten och kvalitetsverktygen på industriella företag och andra organisationer,
 • analysera och redogöra för olika typer av variation och normalfördelat kvantitativt processutfall genom tillämpning av grundläggande statistiska verktyg,
 • beskriva hur begreppen kvalitetsteknik, ledarskap, kvalitet och förbättring relaterar till varandra och kan stödja hållbar utveckling,
 • diagnosticera nuläge för processer med användning av relevanta mått,
 • tillämpa processynsättet på olika typer av processer genom att etablera grundläggande processledning,
 • tillämpa utmärkelsemetoden genom att analysera valda delar av en verksamhetsbeskrivning utifrån en modell för offensiv kvalitetsutveckling.

Innehåll

Moment 1: Kvalitetsteknik (6 hp)

Kvalitetsdefinitioner och kvalitetsperspektiv. Ständig förbättring. Kvalitetsutvecklingens historia - från ursprunget i industriella verksamheter och till andra organisationer. Hörnstenarna i en offensiv kvalitetsutveckling. Processer och processperspektivet. Olika arbetssätt och verktyg för kvalitetsutveckling, såsom de sju kvalitetsverktygen, de sju ledningsverktygen och riskanalys. Grundläggande statistiska begrepp såsom medelvärde, median, variationsvidd och standardavvikelse. Systematisk och slumpmässig variation. Analyser av normalfördelad data med hjälp av kapabilitets- och styrdiagramsberäkningar. Normalplotspapper och normalfördelningstabell. Kundmätningar. Datorbaserade hjälpmedel för att analysera kvantitativ data. Hur ledarskap, kvalitet och förbättring relaterar till varandra och kan stödja hållbar utveckling.

Moment 2: Processbaserad verksamhetsutveckling (3 hp)

Processledning för beskrivning av organisatoriskt nuläge och för identifiering av förbättringsmöjligheter. Mått och mätpunkter. För- och nackdelar med processynsättet. Beskrivning och analys av processer på operativ och på organisatorisk nivå för ett industriellt företag. Processbaserad verksamhetsutveckling,

Moment 3: Utmärkelsemodeller (1 hp)

Modeller för offensiv kvalitetsutveckling. Utmärkelsemetoden, dimensioner för bedömning, grundläggande värderingar, kriterier, bedömning av verksamhetsbeskrivning, konsensusmetodik, återföringsrapport.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, övningar, fallstudier, samt rapportskrivning.

Examination

Moment 1: Skriftligt prov (4 hp). Inlämningsuppgift (1 hp). Laborationer (1 hp).

Moment 2: Skriftligt prov (1 hp). Fallstudier och inlämningsuppgift (2 hp).

Moment 3: Fallstudier och inlämningsuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG231 Introduktion till kvalitetsteknik eller 1TG232 Kvalitetsutveckling.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt Kvalitet från behov till användning

  Sjätte upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

Artiklar och material enligt lärares anvisningar, omfattande ca 250 sidor.

Referenslitteratur

Versioner av litteraturlistan