Kursplan för Marknadsverksamhet i elkraftsystem

Market Operations in Electric Power Systems

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE733
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Förnybar elproduktion A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp i teknik/naturvetenskap inklusive introduktionskurs i elkraftsystem eller elkraftsystemanalysis. Genomgångna kurser i optimeringslära och statistik rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och förklara internationella marknadsstrukturer och drift av elkraftssystem,
 • analysera och tillämpa belastnings- och prisprognoser,
 • förklara och tillämpa prisbaserad respektive säkerhetsbegränsad produktionsplanering,
 • förklara och tillämpa transmissionsprissättning och -trängsel,
 • analysera grundläggande energisystemmodeller för prisoptimering.

Innehåll

Marknadsöversikt av elektriska kraftsystem. Marknadsmakt, risk och arbitrage på elmarknaderna. Korttidslast och genereringsprognoser. Elprisprognoser. Prisbaserad produktionsplanering. Säkerhetsbegränsad produktionsplanering. Introduktion till genereringsutbyggnad och planering för transmissionsinvesteringar. Elmarknadens laboratorium.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, projektarbete och inlämningsuppgifter.

Examination

Projektrapport (2,5 hp) samt inlämningsuppgifter (2,5 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019