Kursplan för Utvecklingsstudier A

Development Studies A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SK021
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utvecklingsstudier G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-03-13
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6/6)
 • Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Mål

Efter genomgången A-kurs i Utvecklingsstudier förväntas de studerande

* kunna översiktligt beskriva de mest centrala utvecklingsproblemen i världen
* självständigt kunna formulera och behandla problem inom ämnesområdet
* känna till vissa grundläggande perspektiv, teorier, begrepp och debatter inom ämnesområdet; speciellt avseende:
- sambanden mellan demokrati, stat och utveckling
- begrepp och förklaringsmodeller kring hållbar utveckling
- genusperspektiv på ekonomisk utveckling
* ha viss kännedom om aktuell forskning och forskningsdiskussion
* kunna självständigt och kritiskt analysera och diskutera centrala utvecklingsproblem
* kunna sätta de teoretiska kunskaperna i relation till praktik i utvecklingsländer och möjliga framtida yrken.

Innehåll

Introduktion till Utvecklingsstudier 7,5 hp

Denna kurs introducerar ämnet Utvecklingsstudier och dess centrala teorier och tematiker. Den ger en överblick över olika utvecklingsteorier och kritik mot dem. Särskilt fokus läggs på frågor om makt, demokrati och utvecklingspolicy, men kursen introducerar även utvecklingsteorier inom områden som hållbarhet, ekonomi och jämställdhet.

Mål
Efter genomgången kurs förväntas de studerande:

 • förstå och kunna redogöra för olika grundläggande perspektiv, begrepp, diskussioner och teorier om utveckling
 • översiktligt redogöra för och diskutera centrala politisk-teoretiska problem relaterat till politisk utveckling och demokrati
 • kunna resonera och diskutera kring vad olika teoretiska perspektiv innebär för utvecklingspolicy i praktiken, inklusive biståndets roll och syfte
 • visa grundläggande kunskaper om utvecklingsproblematik och -möjligheter inom områden som demokrati och samhällsstyrning, hållbar utveckling, ekonomisk utveckling och jämställdhet i olika geografiska regioner
 • redogöra för hållbarhetsmålen och diskutera på vilket sätt de innebär en förändring av utvecklingspolicy
Innehåll
Kursen har tre teman. Det första temat tar upp centrala debatter om det omtvistade begreppet om vad utveckling är och ska vara. Det belyser centrala utvecklingsteorier och kritik mot dessa. En historisk genomgång av hur utvecklingsteori och praktik förändrats över tid presenteras. Det andra temat fokuserar på politisk utveckling och introducerar grundläggande demokratiteori. Frågan om huruvida demokrati kan och bör införas utifrån/uppifrån diskuteras. Förutom att centrala teoretiska debatter belyses, diskuteras även policy och utvecklingssamarbetets utveckling inom demokratiområdet liksom demokratins roll i utvecklingssamarbete. Det tredje temat tar upp frågan om bistånd och lyfter frågan om hur teori/forskning och praktik/bistånd påverkar varandra. En historisk genomgång av bistånd och utvecklingssamarbete ges för att belysa förändringar. Centrala begrepp som förklarar hur utvecklingssamarbete är organiserat introduceras. Dagens fokus på hållbar utveckling och att sätta upp kriterier och mätbara mål diskuteras särskilt, bland annat genom att diskutera de globala hållbarhetsmålen.

Undervisning
Undervisningen består av frivilliga föreläsningar och obligatoriska seminarier. Kursen ges på engelska.

Examination
För godkänt krävs aktivt deltagande på seminarierna, en godkänd promemoria som är del av ett av seminarierna samt godkänd sluttentamen. Studenterna bedöms genom aktivt deltagande i seminarier och en tentamen. Betygsskala utdelas i enlighet med skalan "underkänd", "godkänd" eller "väl godkänd".

Utveckling, demokrati och samhällsstyrning 7,5 hp

Mål

Efter genomgången kurs förväntas de studerande
 • kunna förstå och redogöra för olika perspektiv på statens roll för ekonomisk och social utveckling i utvecklingsländer
 • kunna förstå och redogöra för centrala teorier om demokratisering och utveckling mot auktoritärt styre
 • kunna förstå och redogöra för centrala teorier om samband mellan olika typer av politiska identiteter och politiska institutioner
Innehåll
Kursen består av tre teman som utgår från sammanhängande dimensioner av relationen mellan utövandet av statsmakt och identiteter och organiseringsformer i samhället i olika regioner i det globala syd: i) utveckling, ii) demokrati och iii) politiska identiteter.

Kursens första tema behandlar olika perspektiv på ekonomisk och social utveckling och underutveckling, med särskild uppmärksamhet riktad mot statens inverkan på dessa processer. Det andra temat diskuterar politiska styrformer, och presenterar olika förklaringar till demokrati och auktoritärt styre. Detta tema diskuterar också teorier om samband mellan dessa former för politiskt styre och utvecklingsnivåer. Det tredje temat diskuterar hur olika politiska identiteter hänger samman med utformningen av politiska institutioner. Här uppmärksammar kursen särskilt frågan om hur nationella identiteter är kopplade till andra politiska identiteter grundade i kön, klass, etnicitet och religion, hur identiteterna påverkar och påverkas av de statliga institutionernas utformning, och hur detta är länkat till konflikt och stabilitet.

Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen. Lösande av uppgifter till seminarier och aktivt deltagande i dessa ger poäng vid tentan. Vid betygsättning tillämpas den tregradiga betygsskalan Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd.

Övriga föreskrifter
För övriga föreskrifter hänvisas till de kursanvisningar som kommer att meddelas vid kursstarten.

Internationella miljöproblem och hållbar utveckling 7,5 hp

Denna kurs introducerar studenterna till flerdimensionella aspekter av hållbar utveckling och deras länk till miljöproblem på global, national och lokal nivå. Särskilt fokus läggs på hållbar hantering av olika "common pool resources". Dessutom behandlas specifika miljöproblem för att belysa komplexiteten och innebörd för hållbarhet.

Mål
Efter genomgången kurs förväntas de studerande:
 • Förstå och kunna redogöra för historiska bakgrunden till hållbar utveckling och deras diskurser.
 • Kritiskt diskutera olika tillvägagångssätt till hållbar hantering av "common pool resources".
 • Kunna förstå och diskutera länkar mellan miljöproblem och teoretiska perspektiv.
 • Kunna diskutera, debattera och formulera förutsättningar för hur hållbar utveckling kan påverkas på global, nationell och lokal nivå.
Innehåll
Denna kurs fokuserar på miljöfrågor och hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling bildades 1987 då Världskommissionen för miljö och utveckling slog fast att världen stod inför en enorm utmaning: Att utvecklas på ett hållbart sätt och se till att världen tog hänsyn till behoven hos både nuvarande och kommande generationer. Kursen behandlar tre tema: (1) historiska bakgrunden till och aktuella diskurser om hållbar utveckling, (2) teorier om hantering av "common pool resources" och deras innebörd för hållbarhet, och (3) kopplingar till aktuella specifika miljöproblem.

Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och film. Kursen ges på engelska.

Examination
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen. Lösande av uppgifter till seminarier och aktivt deltagande i dessa ger poäng vid tentan. Vid betygsättning tillämpas den tregradiga betygsskalan Underkänd - Godkänd - Väl Godkänd.

Övriga föreskrifter
För övriga föreskrifter hänvisas till de kursanvisningar som kommer att meddelas vid kursstarten.


Den ekonomiska utvecklingens könsdimensioner 7,5 hp

Mål

Denna kurs fokuserar på utvecklingsekonomi ur ett feministiskt perspektiv. Den belyser olika könsdimensioner av ekonomisk utveckling med målet att studenterna ska få en grundläggande teoretisk förståelse för utvecklingsekonomi och feministisk ekonomi. Kursen syftar också till att förbättra studenternas kunskaper om ekonomiskt utvecklingssamarbete i policy och praktik. Efter avslutad kurs ska studenterna kritiskt kunna granska ekonomisk utveckling ur ett könsperspektiv.

Efter genomgången kurs förväntas studenterna
 • Förstå och kunna förklara skillnaderna mellan ekonomisk tillväxt och mänsklig utveckling.
 • Uppvisa en förståelse för teoribildningen om feministisk ekonomi och de utmaningar den innebär för teorier om ekonomisk utveckling.
 • Känna till vanliga ekonomiska problem i utvecklingsländer och hur de påverkar olika grupper i samhället.
 • Kunna beskriva och kritiskt diskutera hur jämställdhet kan forma ekonomisk utveckling och hur ekonomisk utveckling kan påverka jämställdhet.
 • Känna till, kunna tolka och jämföra olika mått och indikatorer på utveckling och jämställdhet.
 • Kunna kritiskt diskutera och bedöma relevansen av olika policyer ur ett teoretiskt och empiriskt perspektiv.
Innehåll
Kursen behandlar utvecklingsekonomi ur ett feministiskt perspektiv. Den beskriver hur ekonomisk tillväxt och ekonomisk utveckling har olika inverkan på män, kvinnor och jämställdhet. Med utgångspunkt i teoretiska perspektiv om feministisk ekonomi och mänsklig utveckling beskrivs och granskas effekterna av olika policyer och biståndsprojekt.

Kursens första del introducerar begreppet genus/kön i allmänhet och i relation till utvecklingsdiskursen i synnerhet. Huvuddragen i utvecklingsekonomi beskrivs och kontrasteras mot feministisk ekonomi. Arbetsmarknad och sysselsättning diskuteras i relation till begrepp som produktiv/reproduktiv och formell/informell och särskild tonvikt läggs vid dessa begrepps relevans för det Globala Syd. Olika indikatorer på ekonomisk ojämlikhet presenteras. Betydelsen av könsdisaggregerad data introduceras för att öka förståelsen för begrepp som 'feminisering av fattigdom' och 'multidimensionell fattigdom' både teoretiskt och empiriskt. Könsdimensioner av det ekonomiska livet diskuteras med hjälp av en s.k. social provisioning approach.

Den andra delen av kursen syftar till att fördjupa förståelsen för de underliggande maktstrukturer som påverkar ekonomisk ojämlikhet och ojämställdhet. Det bredare begreppet mänsklig utveckling (human development) tas upp liksom utvecklingen från Women in Development till Gender and Development och olika capability approaches. Olika sätt att konceptualisera och praktiskt arbeta med kritiska perspektiv på män och maskuliniteter inom ekonomisk utveckling diskuteras. I denna del av kursen diskuteras och problematiseras också relationen mellan ekonomisk tillväxt och jämställdhet; i vilken utsträckning påverkar ekonomisk tillväxt graden av jämställdhet? Leder jämställdhet till ekonomisk utveckling?

Kursens tredje del behandlar praktiska lösningar på problemen och diskuterar policyer, metoder och strategier för att minska ojämlikheten mellan könen. Varje strategi ges en kort teoretisk bakgrund. Exempel på strategier som diskuteras innefattar (men är inte begränsat till) jämställdhetsintegrering, deltagandemetoder, gender budgeting, mikrokrediter och kön och korruption.

Undervisning
Undervisningen består av frivilliga föreläsningar och obligatoriska seminarier. Kursen ges på engelska.

Examination
Studenterna bedöms genom aktivt deltagande i seminarier och en hemtentamen. Betygsskala utdelas i enlighet med skalan "underkänd", "godkänd" eller "väl godkänd".

Övriga föreskrifter
För övriga föreskrifter hänvisas till de kursanvisningar som kommer att meddelas vid kursstarten.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, videoprogram och studiebesök. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Momenten examineras genom skriftliga prov. Tillfälle till omtentamen, för dem som missade första tentamenstillfället eller underkändes vid det, ges i regel 3-4 veckor senare. Varje kursmoment innehåller också seminarier. Den tre-gradiga betygsskalan tillämpas; U - G - VG. För betyget VG på hela kursen krävs betyget Väl Godkänd på minst 15 poäng av kursens 30 poäng. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Inga särskilda förkunskaper förutom grundläggande behörighet. För tillfredställande studier förutsätts goda kunskaper i gymnasieskolans samhällsorienterande ämnen. Då merparten av litteraturen är på engelska förutsätts de studerande dessutom kunna läsa och förstå engelsk text. Notera att undervisningen helt ges på engelska. För vidare information om lämpliga förkunskaper, kontakta institutionen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Introduktion till utvecklingsstudier

 • Haslam, Paul A.; Schafer, Jessica; Beaudet, Pierre Introduction to international development : approaches, actors, issues, and practice

  Third edition: Ontario: Oxford University Press, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sen, Amartya Development as freedom

  Oxford: Oxford University Press, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Easterly, William Russell The white man's burden : why the west's efforts to aid the rest have done so much ill and so little good

  Oxford: Oxford University Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och andra texter tillkommer.

Utveckling, Demokrati och Samhällsstyrning

 • Burnell, Peter J.; Rakner, Lise; Randall, Vicky Politics in the developing world

  5. ed.: Oxford: Oxford University Press, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Haslam, Paul A.; Schafer, Jessica; Beaudet, Pierre Introduction to international development : approaches, actors, issues, and practice

  Third edition: Ontario: Oxford University Press, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Yashar, Deborah J. (princeton University Parties, movements, and democracy in the developing world

  Cambridge University Press, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar tillkommer

Internationella miljöproblem och hållbar utveckling

 • Ostrom, Elinor Governing the commons : the evolution of institutions for collective action

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Matson, P. A.; Clark, William C.; Andersson, Krister. Pursuing sustainability : a guide to the science and practice

  Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2016.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Haslam, Paul A.; Schafer, Jessica; Beaudet, Pierre Introduction to international development : approaches, actors, issues, and practice

  Third edition: Ontario: Oxford University Press, 2017

  Chapter 17: Okereke, C. and Massaquoi, A. (2019). Climate Change, Environment and Development.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och bokkapitel tillkommer

Den ekonomiska utvecklingens könsdimensioner

 • Benería, Lourdes; Berik, Günseli; Floro, Maria Gender, development and globalization : economics as if all people mattered

  2. ed.: New York: Routledge, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Haslam, Paul A.; Schafer, Jessica; Beaudet, Pierre Introduction to international development : approaches, actors, issues, and practice

  Third edition: Ontario: Oxford University Press, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar tillkommer