Kursplan för Bibelvetenskap C2NTs

Biblical Exegesis C2NTs

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RT309
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Bibelvetenskap G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-03-12
 • Inrättad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-03-06
 • Reviderad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 25, 2019
 • Behörighet: Bibelvetenskap C1NTs
 • Ansvarig institution: Teologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen kan ingå i Kandidatprogram i religionsvetenskap 180 hp
Kursen kan ingå i Masterprogram i religionsvetenskap 120 hp
Kursen kan ingå i Religionsvetenskapligt program 210 hp
Kursen kan ingå i Lärarprogrammet

Mål

Kursen vänder sig i första hand till studerande som har valt att läsa bibelvetenskap med studier i grekiska och inriktning mot Nya testamentet och som nu vill avrunda dessa studier på kandidatnivån genom att skriva en uppsats på 15 hp. Men möjlighet finns också att istället bredda och fördjupa sina kunskaper i ämnet genom litteratur- och/eller temakurser om sammanlagt 15 hp.

Kursens syfte är att studenterna skall tillägna sig breddade och fördjupade kunskaper inom ett eller flera valfria fält inom den nytestamentliga bibelvetenskapen samt ökad metodisk färdighet.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • med ett visst mått av självständighet och kritiskt tänkande utifrån den grekiska grundtexten diskutera väsentliga frågor inom det bibelvetenskapliga fält som har valts (för aktuella alternativ, se nedan).
 • (om uppsatsalternativet valts) med ett visst mått av självständighet och kritiskt tänkande ringa in en mer tematiskt inriktad bibelvetenskaplig uppgift, bestämma lämpliga metoder för att lösa den, genomföra analysen, presentera resultatet i en vetenskaplig uppsats och som respondent diskutera och försvara den vid ett seminarium.
 • (om uppsatsalternativet valts) självständigt söka och kritiskt värdera ämnesrelevant litteratur och information.
 • (om uppsatsalternativet valts) aktivt delta som seminariedeltagare, opponent och diskussionsledare vid seminarier kring andras uppsatser.
 • (om uppsatsalternativet valts) självständigt utföra informationssökningar och kontinuerligt bevaka sitt ämnes/kunskapsområde och kritiskt analysera, värdera, bearbeta och sammanställa informationen samt i olika former kommunicera denna.
 • (om uppsatsalternativet valts) redogöra för olika format för referenser och noter samt kunna tillämpa det system som används inom ämnes-/kunskapsområdet.

Innehåll

Kursen kan läsas enligt ett av följande två alternativ:

Undervisning

Alternativ I: Uppsats, 15 hp:
Den inledande undervisningen om hur man skriver en vetenskaplig uppsats ges i form av föreläsning, eventuellt med inslag av övningar. Kursledaren och de enskilda uppsatsskrivande studenterna ringar tillsammans in ett uppsatsämne och kommer överens om lämplig handledare, som normalt skall vara en annan än den som examinerar på kursen. Handledare och uppsatsskrivande student/studenter träffas sedan vid åtminstone ett par tillfällen under arbetet med uppsatsen för diskussion i anslutning till text som studenten/studenterna har producerat. Uppsatserna presenteras vid uppsatsseminarier, där återkoppling ges även på deltagandet i seminariet. All undervisning på kursen är normalt obligatorisk.

Under uppsatsskrivandet ges regelbunden handledning. Studenten har rätt till ett visst antal timmar för handledning och timantalet är relaterad till uppsatsens omfattning. Handledning ges bara under uppsatskursens gång. Om studenten omregistrerar sig på uppsatskurs och de tidigare timmarna för handledning är förbrukade ges inte nya timmar för handledning.

Alternativ II: Två valfria litteratur- eller temakurser om sammanlagt 15 hp:

Temakurs, 7,5 hp:
Undervisningsformerna kan här variera beroende på vilket tema som delkursen behandlar. Normalt finns dock inslag av såväl föreläsning som seminariediskussion på delkursen. För närmare information om undervisningen på aktuell temakurs hänvisas till separat kursplan.

Litteraturkurs, 7,5 hp:
På delkursen ges ingen undervisning. 

Undervisningstillfällen i kursen kan komma att genomföras på engelska.

Examination

Examinationen på kursen utgörs av följande moment:

Alternativ I: Uppsats, 15 hp:

 • Uppsats
 • Obligatoriska seminarier
På de obligatoriska seminarierna ges bara betygen U och G.

Alternativ II: Två valfria litteratur- eller temakurser om sammanlagt 15 hp:

Temakurs, 7,5 hp:
Examinationsformerna kan variera beroende på vilket tema som delkursen behandlar. För närmare information om examinationen på aktuell temakurs hänvisas till separat kursplan.

Litteraturkurs, 7,5 hp:
Examinationen sker normalt genom muntlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

En student har rätt att tentera denna kurs enligt denna kursplan i tre terminer efter aktuellt kurstillfälle. Om särskilda skäl föreligger, kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges endast undervisning enligt senast antagna kursplan.

Övriga föreskrifter

Innehållsrubrik: Nytestamentlig fördjupningskurs.

För fullgjord kurs krävs minst 75% närvaro på de undervisningsmoment som beskrivs i kursplanen. Frånvaro därutöver kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) som beslutas av kursansvarig lärare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2018

Alternativ I

Uppsats, 15 hp:

 • Oredsson, Dag; Wassén, Cecilia Guide för uppsatsskrivning i Bibelvetenskap

  tillhandahålles av läraren,

  Obligatorisk

 • Gerdmar, Anders; Syreeni, Kari Vägar till Nya testamentet : metoder, tekniker och verktyg för nytestamentlig exegetik

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrig litteratur bestäms i samråd med handledaren.

Alternativ II

Två valfria litteratur- eller temakurser om sammanlagt 15 hp:

Temakurs, 7,5 hp:

Litteraturen varierar beroende på vilket tema som delkursen behandlar. För närmare information om litteraturen på aktuell temakurs hänvisas till separat kursplan.

Litteraturkurs, 7,5 hp:

Ett av följande litteraturpaket väljs: A. Tidig kristen etik B. Dödahavsrullarna och andra templets judendom C. Nytestamentlig teologi

 • Pregeant, Russell. Knowing truth, doing good : engaging New Testament ethics

  Philadelphia, Pa.: Fortress, 2008

  (Alternativ A, "Tidig kristen etik")

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Meeks, Wayne A. The moral world of the first Christians

  Philadelphia: Westminster Press, 1986

  (Alternativ A, "Tidig kristen etik")

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kelhoffer, James A. Withstanding Persecution as a Corroboration of Legitimacy in the New Testament : Reflections on the Resulting Ethical and Hermeneutical Quandary

  Ingår i:

  Dialog : a journal of theology

  vol. 50 (2011) nr. 2 s. 120-132

  (Alternativ A, "Tidig kristen etik")

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hays, Richard B. The moral vision of the New Testament : community, cross, new creation : a contemporary introduction to New Testament ethics

  1. ed.: San Francisco: HarperSanFrancisco, 1996

  (Alternativ A, "Tidig kristen etik")

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gerhardsson, Birger "Med hela ditt hjärta" : om Bibelns ethos

  Nyutg. med tillägg: Lund: Novapress, 1996

  (Alternativ A, "Tidig kristen etik")

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cahill, Lisa Sowle Gender and strategies of goodness: The New Testament and ethics

  Ingår i:

  The journal of religion.

  vol. 80 (2000) nr. 3 s. 442-460

  (Alternativ A, "Tidig kristen etik")

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Grabbe, Lester L. An introduction to Second Temple Judaism : history and religion of the Jews in the time of Nehemiah, the Maccabees, Hillel, and Jesus

  London: T & T Clark, 2010

  (Alternativ B, "Dödahavsrullarna och andra templets judendom")

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vermes, Geza The complete Dead Sea scrolls in English

  Rev. ed.: London: Penguin, 2004

  (i urval, ca. 200 sidor) (Alternativ B, "Dödahavsrullarna och andra templets judendom)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dödahavsrullarna : innehåll, bakgrund och betydelse Bengtsson, Håkan Nurmela, Risto; Skarström, Kamilla Wassén, Cecilia

  Stockholm: Atlantis, 2011

  (Alternativ B, "Dödahavsrullarna och andra templets judendom")

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • The Old Testament pseudepigrapha.

  London: Darton, Longman & Todd, 1983-1985

  (utdrag, ca. 200 sidor) (Alternativ B, "Dödahavsrullarna och andra templets judendom")

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Collins, Adela Yarbro.; Collins, John Joseph King and Messiah as Son of God : divine, human, and angelic Messianic figures in Biblical and related literature

  Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Pub., 2008

  (Alternativ B, "Dödahavsrullarna och andra templets judendom")

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Räisänen, Heikki Beyond New Testament theology : a story and a programme

  2. ed.: London: SCM Press, 2000

  (Alternativ C, "Nytestamentlig teologi")

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Matera, Frank J. New Testament theology : exploring diversity and unity

  1st ed.: Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press, c2007

  (Alternativ C, "Nytestamentlig teologi")

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dunn, James D. G. Unity and diversity in the New Testament : an inquiry into the character of earliest Christianity

  2. ed.: London: SCM Press, 1990

  (i urval, ca. 200 sidor av 419 sidor) (Alternativ C, "Nytestamentlig teologi")

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kieffer, René Nytestamentlig teologi

  3. utg.: Stockholm: Verbum, 1991

  (Alternativ C, "Nytestamentlig teologi")

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Via, Dan Otto What is New Testament theology?

  Minneapolis, Minn.: Fortress Press, 2002

  (Alternativ C, "Nytestamentlig teologi")

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk