Kursplan för Arabisk litteratur

Arabic Literature

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AB230
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-15
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-09-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom termin 2 på orientalistikprogrammet (inriktning arabiska), inom Arabiska B och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 • redogöra för den arabiska litteraturens utveckling i dess historiska kontext från ca. 500 e.Kr. och framåt,
 • beskriva olika typer av klassisk arabisk diktning,
 • redogöra för olika genrer inom den klassiska arabiska prosan samt namnge viktiga verk inom olika genrer,
 • beskriva framväxten av den moderna arabiska prosan,
 • redogöra för de viktigaste arabiska författarnas liv och litterära verk,
 • analysera den arabiska litteraturens roll i dagens arabländer.

Innehåll

Grunderna i den moderna och klassiska arabiska litteraturhistorien.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Examinationen sker genom salskrivning samt en fördjupningsuppgift med skriftlig inlämningsuppgift med beteckningen Fördjupningsuppgift Bokval, omfattande 3,5-4 sidor.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Arabiska B (5AB201).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kronholm, Tryggve Spegelbilder : den arabiska litteraturens historia

  Stockholm: Natur och kultur, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Titeln tillhandahålls vid studerande-expeditionen, Institutionen för lingvistik och filologi.

samt kompendiematerial som tillhandahålls av läraren till kopieringspris.

Referenslitteratur

 • Allen, Roger M. A. An introduction to Arabic literature

  Cambridge: Cambridge University Press, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Beeston, A. F. L. Badawi, Muḥammad Muṣṭafá The Cambridge history of Arabic literature : Modern Arabic literature

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1992

  Se bibliotekets söktjänst

 • Meisami, Julie Scott; Starkey, Paul Encyclopedia of Arabic literature

  London: Routledge, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Starkey, Paul Modern Arabic literature

  Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

Samt: litteratursida med översättningar av arabisk litteratur i urval till europeiska språk:

http://www.orient.su.se/mena/litteraturbladet/l%C3%A4stips