Kursplan för Demokrati och mänskliga rättigheter ur ett livsåskådningsperspektiv

Democracy, Human Rights and Ideology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RT591
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tros- och livsåskådningsvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-03-02
 • Inrättad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-14
 • Reviderad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 08, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Teologiska institutionen

Mål

Kursen målsättning är att ge grundläggande kunskaper om de mänskliga rättigheterna - deras rättsliga liksom politiska dimensioner. Studenten ska vidare tillägna sig grundläggande kunskaper om hur olika livsåskådningar påverkar demokratiska praktiker och skyddet av de mänskliga rättigheterna. Studenten ska efter genomgången kurs ha utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till olika vetenskapliga sätt att närma sig frågor om mänskliga rättigheter och demokrati.

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • använda grundläggande terminologi om mänskliga rättigheter, livsåskådningar och demokrati på ett adekvat sätt,
 • uppvisa förmåga till kritiskt tänkande genom såväl skriftligt som muntligt deltagande i akademiska diskussioner,
 • uppvisa metodologisk medvetenhet,
 • utföra sökningar i bibliotekets kataloger och databaser, tillämpa grundläggande källkritiska metoder vid informationssökning samt problematisera tillförlitligheten hos de informationskällor som används i studier,
 • följa normerna för akademiskt skrivande i skriftliga uppgifter och uppvisa grundläggande förmåga till korrekt referenshantering,
 • kritiskt diskutera hur kunskap om mänskliga rättigheter och demokrati kommuniceras i yrkes- eller samhällsrelaterade sammanhang.

Innehåll

Demokrati och mänskliga rättigheter är grundläggande principer i vårt samhälle. Men vad står de för och hur är de relaterade till varandra? I denna kurs ges en introduktion till de mänskliga rättigheternas innebörd med särskilt fokus på de utvecklingar som kännetecknar dagens europeiska och svenska demokrati. Livsåskådningarnas, både de sekulära och de religiösa, betydelse för demokratiska processer och skyddet för de mänskliga rättigheterna bearbetas.

Undervisning

Kursen är i huvudsak nätbaserad och genomförs på kursens lärplattform. Studenterna fullgör, inom angiven tid, uppgifter och seminarier enligt lärarens instruktioner. Samlingar i Uppsala kan komma att erbjudas under kursens gång (ej obligatoriska). Dator med internetuppkoppling är en förutsättning för att kunna följa kursen. Undervisningen är obligatorisk.

Examination

PM-uppgift 2 hp
Hemskrivning 5,5 hp

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från de angivna examinationsformerna och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

En student har rätt att tentera denna kurs enligt denna kursplan i tre terminer efter aktuellt kurstillfälle. Om särskilda skäl föreligger, kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges endast undervisning enligt senast antagna kursplan.

Övriga föreskrifter

För fullgjord kurs krävs godkänt genomförande av de undervisningsmoment som beskrivs i kursplanen. Frånvaro kompenseras genom kompletteringsuppgifter som beslutas av kursansvarig lärare.

Notera att angivna undervisningsformer kan komma att ändras till självstudier om studentantalet är mycket litet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Dahl, Robert A. Democracy and its critics

  New Haven: Yale Univ. Press, cop. 1989

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lind, Anna-Sara; Namli, Elena Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige

  Upplaga 1:1: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Young, Iris Marion Inclusion and Democracy

  Oxford: Oxford University Press, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Artikelkompendium

  Obligatorisk