Kursplan för Aktuella forskningsområden inom lingvistik

Current Trends in Linguistics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LN141
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Lingvistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-09-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-09-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen med lingvistik eller annat språkvetenskapligt ämne som huvudområde.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som valbar kurs inom Lingvistik D och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 • förklara det vetenskapliga arbetets och forskningsmetodologins grundprinciper med referens till modern lingvistik (allmän språkvetenskap),
 • redogöra för, analysera och kritiskt granska relevanta vetenskapliga artiklar inom fältet lingvistik (allmän språkvetenskap), och
 • arbeta med viss grad av självständighet, klart formulera och kritiskt diskutera teoretiska och metodologiska antaganden, och göra professionellt adekvata muntliga och skriftliga presentationer av resultaten.

Innehåll

Kursen ges med olika teman från aktuella forskningsområden i lingvistik. Möjliga teman är t.ex.

 • The Geometry of Meaning baserat på Gärdenfors bok med samma titel.
 • Fylogenetisk analys av språk
 • Grammatikalisering
 • Färgsemantik

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har två examinerande moment:

1. fortlöpande skriftliga uppgifter som genomförs under lektionstid;

2. ett avslutande projekt, exakt datum för inlämning meddelas av läraren vid kursstart.

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs VG på moment 2 samt G på moment 1.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan väljas även om studenten tidigare läst kursen Aktuella forskningsområden inom lingvistik (5LN142).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bhatia, Tej K.; Ritchie, William C. The handbook of bilingualism and multilingualism

  Second edition.: Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 2013

  Choosen chapters/utvalda kapitel

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ordförrådsutveckling hos arabisk-svensktalande och turkisk-svensktalande barn i förskoleåldern och vid skolstart [Elektronisk resurs] Bohnacker, Ute; Haddad, Rima; Lindgren, Josefin; Öberg, Linnéa; Öztekin, Buket

  2021

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-434152

  Språk och stil NF 31:1, 75107.

  NF 31:1, 75-107

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ordförrådsutveckling på svenska [Elektronisk resurs] : En jämförelse mellan enspråkiga och flerspråkiga förskolebarn Bohnacker, Ute; Haddad, Rima; Lindgren, Josefin; Öberg, Linnéa; Öztekin, Buket

  Åbo: 2020

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-436065

  I: Saara Haapamäki, Ludvig Forsman & Linda Huldén (eds.), Svenskans beskrivning 37: Förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten Åbo 8-10 maj 2019. Åbo: Åbo akademi, 7082.

  70-82

  Se bibliotekets söktjänst

 • Houwer, Annick de Bilingual first language acquisition

  Bristol: Multilingual Matters, c2009

  Utvalda kapiel/choosen chapters

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bilingualism : language and cognition

  Grosjean, François, 1998. Studying bilinguals: methodological and conceptual issues. In: Bilingualism: Language and cognition Vol. 1 No. 2, pp. 131-149.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindgren, Josefin; Bohnacker, Ute Vocabulary development in closely-related languages : Age, word type and cognate facilitation effects in bilingual Swedish-German preschool children

  Ingår i:

  Linguistic approaches to bilingualism [Elektronisk resurs]

  2011-

  vol. 10 (2020) nr. 5 s. 587–622

  Se bibliotekets söktjänst

 • Montrul, Silvina Incomplete acquisition in bilingualism : re-examining the age factor

  2008

  Utvalda kapitel/ choosen chapters

  Se bibliotekets söktjänst

 • Paradis, Johanne; Genesee, Fred; Crago, Martha B. Dual language development and disorders : a handbook on bilingualism and second language learning

  Third edition.: Baltimore: Paul H. Brookes Publishing, [2021]

  Utvalda kapitel

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wei, Li The bilingualism reader

  2. ed.: New York, NY: Routledge, 2007

  Utvalda kapitel/ choosen chapters

  Se bibliotekets söktjänst

 • Yip, Virginia; Matthews, Stephen Syntactic transfer in a Cantonese-English bilingual child. In: Bilingualism: Language and Cognition

  *, 2000

  Yip, Virginia & Matthews, Stephen. 2000. Syntactic transfer in a Cantonese-English bilingual child. In: Bilingualism: Language and Cognition Vol.3 No. 3, pp.193-208.

Ytterligare material kan tillkomma

Införskaffas på annat sätt (delas ut av kursansvarig):