Kursplan för Bibelvetenskap D1NTs

Biblical Exegesis D1NTs

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RT382
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Bibelvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-03-06
 • Reviderad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2019
 • Behörighet: 120 hp varav 90 hp bibelvetenskap, inklusive studier i nytestamentlig grekiska. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Teologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen kan ingå i masterprogrammet religionsvetenskap, 120 hp

Mål

Kursen vänder sig till studerande som på kandidatnivån har läst bibelvetenskap med språklig inriktning mot Nya testamentet och som vill vidareutbilda sig i bibelvetenskap med denna inriktning på avancerad nivå. Kursen syftar till att de studerande skall tillägna sig utökade och fördjupade kunskaper om bibelvetenskapliga metoder och öva upp sin färdighet att tillämpa dem. De studerande skall dessutom tillägna sig utökade och fördjupade kunskaper om bibelvetenskaplig forskning, med fokus på den lukanska traditionen, Uppenbarelseboken och Jakobsbrevet. Genom studium av texter ur dessa delar av NT får de möjlighet att utveckla sina kunskaper i nytestamentlig grekiska och sin hermeneutiska medvetenhet. Kursen består av en metodkurs på 7,5 hp samt en textkurs på 7,5 hp.

a. Bibelvetenskapens metoder, 7,5 hp
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för framväxten av olika metoder bibelvetenskapliga metoder i ett forskningshistoriskt perspektiv
 • beskriva och jämföra de metoder och perspektiv som behandlats på kursen
 • diskutera principer för metodval i relation till olika exegetiska forskningsuppgifter
 • skriva en projektplan för ett bibelvetenskapligt arbete på avancerad nivå
b. Nytestamentliga texter, 7,5 hp
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • göra en språklig analys och en självständig tolkning av de texter ur Nya testamentet som har studerats på grekiska.
 • redogöra för betydelsen av olika tidshistoriska och kontextuella faktorer av relevans för tolkningen av de texter som studerats på kursen.
 • redogöra för och diskutera vissa huvudpunkter i forskningshistorien kring de studerade bibelböckerna samt i deras tolknings- och verkningshistoria.
 • bearbeta ett tolkningsproblem i texterna och presentera resultatet i en kortare PM.
 • på ett allmänt plan kunna redogöra för innehållet i "De apostoliska fäderna", särskilt Didache.

Innehåll

Kursen är uppdelad i följande delkurser:

1. Bibelvetenskapens metoder, 7,5 hp
På delkursen studeras litteratur som behandlar bibelvetenskapliga metoder av olika slag, ifrån historisk-kritisk analys till postmoderna perspektiv. Dessa metoder diskuteras och jämförs under ett antal seminarier. De studerande övar sig genom muntliga och skriftliga uppgifter i metodval samt i konkret tillämpning av en viss metod på en bibeltext. I kursen ingår även författandet av ett utkast till projektplan för en bibelvetenskaplig uppsats.

2. Nytestamentliga texter, 7,5 hp
På delkursen studeras ca 50 sidor grekisk text ur Lukasevangeliet, Apostlagärningarna, Jakobsbrevet, Uppenbarelseboken och Didache. Texten gås igenom och diskuteras under en seminarieserie. I anslutning till textstudiet läser de studerande kommentarer och annan vetenskaplig litteratur som behandlar teman och problem i de aktuella texterna. Arbetet med översättning och språklig analys åtföljs också av fördjupning av kunskaperna i nytestamentlig grekiska. Under kursens gång skriver de studerande också en tematiskt inriktad PM om något tolkningsproblem som textstudiet aktualiserar.

Undervisning

Bibelvetenskapens metoder, 7,5 hp:
Undervisningen utgörs av seminarier med inslag av föreläsning, diskussion och presentation av skriftliga och muntliga uppgifter. Undervisningen på kursen är obligatorisk.
Nytestamentliga texter, 7,5 hp:
Undervisningen utgörs av seminarier med inslag av föreläsning, textgenomgång och diskussion av PM-uppgiften. Undervisningen på kursen är obligatorisk. 

Undervisningstillfällen i kursen kan komma att genomföras på engelska.

Examination

Bibelvetenskapens metoder, 7,5 hp

 • Skrivning, 3,5 hp
 • PM, 4 hp
Nytestamentliga texter, 7,5 hp:
 • Skrivning, 4,5 hp
 • PM, 3 hp
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

En student har rätt att tentera denna kurs enligt denna kursplan i tre terminer efter aktuellt kurstillfälle. Om särskilda skäl föreligger, kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges endast undervisning enligt senast antagna kursplan.

Övriga föreskrifter

Notera att angivna undervisningsformer kan komma att ändras till självstudier om studentantalet är mycket litet.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2019

Bibelvetenskapens metoder, 7,5 hp

Obligatorisk litteratur

 • Collins, John Joseph The Bible after Babel : historical criticism in a postmodern age

  Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2005

  (161 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Law, David R. The historical-critical method : a guide for the perplexed

  London: T & T Clark, cop. 2012

  (344 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Yee, Gale A. Judges & method : new approaches in biblical studies

  2nd ed.: Minneapolis, MN: Fortress Press, c2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Artiklar (mer information ges av kursansvarig lärare vid kursstart)

  Obligatorisk

Valbar litteratur

Därutöver väljs litteratur från nedanstående lista, i samråd med lärare (ca 500 sidor)

 • Barton, John Reading the Old Testament : method in biblical study

  2. ed.: London: Darton, Longman & Todd, 1996

  (272 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Barton, John Dell, Katharine J.; Joyce, Paul M. Biblical interpretation and method : essays in honour of John Barton

  Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2013

  (384 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Buch-Hansen, Gitte; Kartzow, Marianne Bjelland; Solevåg, Anna Rebecca Metodemangfold og det nye testamente : i fotsporene til den etiopiske evnukken

  Oslo: Cappelen Damm akademisk, 2013

  I urval.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hendel, Ronald S. Reading Genesis : ten methods

  Cambridge: Cambridge University Press, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mckenzie, Steven L.; Haynes, Stephen R. To each its own meaning : an introduction to biblical criticisms and their application

  Rev. and expand. ed.: Westminster: John Knox Press, 1999

  (306 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Steck, Odil Hannes Old Testament exegesis : a guide to the methodology

  2. ed.: Atlanta, Ga.: Scholars Press, cop. 1998

  (202 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Green, Joel B. Methods for Luke

  Cambridge: Cambridge University Press, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

Nytestamentliga texter, 7,5 hp

Obligatorisk litteratur

 • Text på grundspråk: Luk 1-2, Apg 1-4, Jak, Upp 1-3, 20-22, Did 1-6

  (ca 55 sidor)

  Obligatorisk

 • Text i översättning: Luk 3-24, Apg 5-28, Upp 3-19, Did 7-16

  (ca 120 sidor)

  Obligatorisk

Kommentarer

 • Bovon, François Thomas, Christine M. Koester, Helmut Luke 1 : a commentary on the Gospel of Luke 1:1-9:50

  Minneapolis, Minn.: Fortress Press, 2002

  Inledningen och kommenterar till kap. 1-2. (Bovons kommentar finns också i franskt original eller tysk översättning (EKK)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pervo, Richard I. Attridge, Harold W. Acts : a commentary

  Minneapolis: Fortress Press, 2009

  Inledningen och kommentarer till kap. 1-4.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Baasland, Ernst Jakobsbrevet

  Uppsala: EFS-förl., 1992

  Eller Dibelius, Martin / Greeven, Heinrich. A Commentary on the Epistle to James (Hermeneia, Philadelphia: Fortress Press, 1976) eller Burchard, Christoph. Der Jakobusbrief (HNT, Tübingen: Mohr Siebeck, 2000)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Aune, Dr. David Revelation 1-5, volume 52a

  Zondervan, 2014

  (Läses tillsammans med Revelation 6-16 samt 17-22 av samma författare) Eller Beale, The book of revelation Eller Satake & Witulski, Die Offenbarung des Johannes Eller Witherington III, Ben, Revelation

  Se bibliotekets söktjänst

 • Aune, Revelation 6–16

  ZONDERVAN, 2014

  Läses tillsammans med Revelation 1-6 samt 17-22 av samma författare

 • Aune, David Edward Word biblical commentary. : Vol. 52C Revelation 17-22

  Waco, Tex.: Word Books, Cop. 1998

  Läses tillsammans med Revelation 1-6 samt 6-16 av samma författare

  Se bibliotekets söktjänst

 • Satake, Akira Witulski, Thomas Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament. : Bd 16 Die Offenbarung des Johannes

  1. Aufl. dieser Auslegung: Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, cop. 2008

  Inledningen och kommenterar till kap. 1-3, 20-22. eller Witherington III, Ben. Revelation (NCBC, Cambridge: Cambridge University Press, 2003) eller Beale, G.K., The Book of Revelation, NIGTC, Grand Rapids: Eerdmans, 1999)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Beale, G. K. The Book of Revelation : a commentary on the Greek text

  Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1999

  Eller Aune, David E. Word Biblical Commentary: Revelation Eller Satake & Witulski, Die Offenbarung des Johannes Eller Witherington III, Ben

  Se bibliotekets söktjänst

 • Witherington, Ben Revelation

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003

  Eller Aune, David E. Word Biblical Commentary: Revelation Eller Beale, The book of revelation Eller Satake & Witulski, Die Offenbarung des Johannes

  Se bibliotekets söktjänst

I samråd med kursgivande lärare kan ovanstående kommentarer utbytas mot andra vetenskapliga kommentarer.

Övrigt

 • Andrén, Olof; Beskow, Per De apostoliska fäderna

  2. uppl.: Skellefteå: Artos, 2006

  Inledningskapitlen

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Artiklar (mer information ges av kursansvarig lärare vid kursstart)

  Obligatorisk