Kursplan för Sannolikhetslära och inferensteori II

Probability Theory and Statistical Inference

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST070
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-03-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2019
 • Behörighet: 60 hp statistik
 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

En student som gått kursen skall

* ha fått tillräckliga kunskaper i såväl sannolikhetslära som i allmänna principer för inferens för att kunna förstå och tillämpa metoder.
* kunna tillgodogöra sig innehållet i vetenskapliga uppsatser i statistik och angränsande vetenskapsområden
* ha kunskaper om hur statistiska metoder kan utvärderas med hjälp av datorsimuleringar
* ha viss kännedom om datorintensiva metoder inom statistiken
* ha kunskaper om de matematiska metoder som används i teoretisk statistik
* kunna bedöma om förutsättningarna för en statistisk metod är uppfyllda

Innehåll

Sannolikhetslära: Sannolikhetsmodeller. Variabeltransformationer. Gränssatser. En- och flerdimensionella fördelningar såsom den multivariata normalfördelningen, gammafördelningen, betafördelningen och den multinomiala fördelningen. Samplingsfördelningar och deras egenskaper.

Inferensteori: Maximum likelihood-metoden, momentmetoden. Egenskaper hos estimatorer. Intervall-estimation. Hypotesprövning. Styrkefunktion. Likformigt starkaste test. Neyman-Pearsons lemma. Likelihood ratio test. Bootstrap-metoder.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Examinationen sker dels genom ett skriftligt prov i slutet av kursen och/eller genom redovisning skriftligt och muntligt av obligatoriska inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå i Ekonomprogrammet, Finsamprogrammet, Politices magisterprogrammet och Samhällsvetarprogrammet.
Kursen kan också läsas som fristående kurs.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.