Kursplan för Fredsbyggande ur ett lokalt perspektiv

Peace from Below

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FK059
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-05-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.

 • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Identifiera och kritiskt diskutera vilka dilemman som kan uppstå när internationella aktörer stödjer freds- och statsbyggande insatser i krigsdrabbade samhällen.
 • Påvisa hur lokala eliter styr/regerar utan formella institutioner.
 • Identifiera under vilka förutsättningar som informella regeringsformer kan ha en positiv respektive negativ effekt på post-konflikt samhällen.
 • Förstå hur lokala grupper och samhällen uppfattar och reagerar på internationella freds- och statsbyggande interventioner.
 • Självständigt skriva en uppgift/uppsats inom en avgränsad tidsram.

Innehåll

Hur uppfattar och reagerar lokala aktörer - som regerande eliter, lokala samhällen, etniska minoriteter, f.d. kombattanter och andra krigsdrabbade grupper - på internationella interventioner för att bygga fred och statliga institutioner i krigsdrabbade samhällen? Kursen har som målsättning att belysa denna fråga. Under de senaste årtiondena har det internationella samfundet investerat betydande tid och resurser på att stödja länder som genomgått inbördeskrig. Det uttalade målet för sådana interventioner - vilka vanligen går under benämningen freds- och statsbyggande insatser - är att (återupp)bygga formella statliga institutioner och främja kollektiva identiteter och normer grundade på demokratiska och inkluderande värderingar. Internationella aktörer hoppas därmed förhindra nya väpnade oroligheter. Erfarenheter visar dock att sådana interventioner sällan uppnår sina uttalade mål. För det första resulterar freds- och statsbyggande initiativ ofta i upprättandet av s.k. fasadinstitutioner, där den egentliga makten återfinns i informella nätverk. För det andra, upplever många lokala samhällen sådana interventioner som en form av utländskt förtryck som riskerar att marginalisera deras politiska och ekonomiska inflytande.

Syftet med kursen är att ge ett alternativt perspektiv på dagens freds- och statsbyggande insatser, där lokala aktörers erfarenheter och beteende är i fokus. Kursen kommer, mer specifikt, att belysa följande frågor: Varför är det så svårt att bygga formella fungerande statliga institutioner i länder som genomgått inbördeskrig? Hur styr/regerar lokala eliter utan formella institutioner? Vilken effekt har informella regeringsformer på säkerhet i post-konflikt samhällen? Hur uppfattar och reagerar lokala grupper och samhällen på internationella freds- och statsbyggande interventioner?

Kursen genomförs i form av föreläsningar och seminarier, där studenterna diskuterar och kritiskt granskar kurslitteraturen. De förvärvade insikterna, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper and färdigheter samt självständigt formulera och lösa problemställningar, redovisas i ett avslutande kurs-PM.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examination och slutgiltigt kursbetyg baseras på studentens prestation på följande två punkter:

 • Ett avslutande skriftligt kurs-PM
 • Aktivt deltagande på seminarier och föreläsningar

Betyg: Väl godkänt (VG), Godkänt (G), Underkänt (U). Två omtentatillfällen erbjuds varje år kursen ges.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Paris, Roland At war's end : building peace after civil conflict

  Cambridge: Cambridge University Press, 2004

  sid 1-289

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Paris, Roland; Sisk, Timothy D. The dilemmas of statebuilding : confronting the contradictions of postwar peace operations

  London: Routledge, 2009

  sid 23-52

  Se bibliotekets söktjänst

 • Richmond, Oliver P.; Mitchell, Audra. Hybrid forms of peace [Elektronisk resurs] : From everyday agency to post-liberalism

  Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011

  sid 1-38, 293-310

  Se bibliotekets söktjänst

 • Chandler, David; Campbell, Susanna; Sabaratnam, Meera A liberal peace? [Elektronisk resurs] : the problems and practices of peacebuilding

  London: Zed Books, 2011

  sid 209-225

  Se bibliotekets söktjänst

 • Berdal, Mats R.; Wennmann, Achim Ending wars, consolidating peace : economic perspectives

  Abingdon, Oxon: Routledge, for the International Institute for Strategic Studies, 2010.

  Menkhaus, Ken (2010), “State Failure and Ungoverned Space,"

  Se bibliotekets söktjänst

 • Utas, Mats African conflicts and informal power : big men and networks

  London: Zed Books, 2012

  sid 1-34

  Se bibliotekets söktjänst

 • Waal, Alex de The real politics of the Horn of Africa : money, war and the business of power

  Cambridge: Polity, 2015

  sid 1-34, 174-218

  Se bibliotekets söktjänst

Artiklar, e-böcker och bokkapitel som är elektroniskt tillgängliga via biblioteket tillkommer. Detaljerad litteraturlista och uppdaterad information kommer att finnas tillgänglig i kursguiden för det aktuella kurstillfället.