Kursplan för Vikingen - ideal och realitet

The Viking: Ideal and Reality

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR775
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Arkeologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-05-13
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Kandidatexamen

 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • översiktligt presentera och diskutera källorna (arkeologiska, epigrafiska, litterära och naturvetenskapliga) till vår förståelse av vikingatiden i Skandinavien.
 • utifrån breda teman redogöra för vikingarnas livsvillkor, religion(er) och världsbild(er).
 • problematisera användningen av vikingarna i skapandet av skandinaviska självbilder från 1800-talet tills idag.

Innehåll

Vikingatiden är den mest kända perioden i skandinavisk förhistoria och högaktuell i populärkultur. Kursen ger en inblick i idéer och resultat i det mest ambitiösa forskningsprojekt om vikingar som någonsin funnits i Sverige - the Viking Phenomenon. Utifrån olika perspektiv, såsom identitet, mobilitet, religion, våld, ofrihet och genus, och med användning av alla till buds stående källor, befolkas det förflutna med människor både lika och olika oss idag. Senare tiders syn på vikingen studeras och diskuteras, där historiskt belagda realiteter ofta blandas med idealbilder i skapandet av förståelse och identitet. Kursdeltagarnas kunskaper om perioden omsätts i jämförelser mellan aktuell forskning och populärkulturens bild av vikingen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter. Undervisningen ges på engelska.

Examination

Examination sker löpande genom aktivt deltagande i muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom en skriftlig fördjupningsuppgift. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.