Kursplan för Omvårdnad inom postoperativ och kirurgisk intermediärvård (uppdragsutbildning)

Postoperative and Intermediate Care Nursing (Contract Education)

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 8KR004
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2019-05-28
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  Behörig att antas är den som har av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen

 • Ansvarig institution: Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Mål

Kursens syfte är att studenten förvärvar fördjupade kunskaper inom omvårdnad och medicinsk vetenskap med fokus på patienter inom den postoperativa och intermediära kirurgiska vården. Efter genomgången kurs förväntas studenten självständigt kunna bedöma patienter med komplexa sjukdomstillstånd, planera för den fortsatta vården samt utvärdera behandlingar och interventioner.

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

-Beskriva patofysiologi, symptom och tecken, diagnostik och behandling vid respiratorisk och cirkulatorisk svikt

-Förklara farmakodynamiska och farmakokinetiska principer gällande läkemedel inom anestesi, intermediär och postoperativ vård.

-Redogöra för vanliga patofysiologiska sjukdomstillstånd hos patienter i det pre- och postoperativa skedet, relaterat till anestesimetod, kirurgiskt ingrepp och eventuella komplikationer.

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA

-Använda och kritiskt analysera data från övervakningsutrustning och annan medicinsk apparatur som används inom postoperativ och intermediär vård.

-Identifiera symptom och tecken på svikt av vitala funktioner samt initiera och motivera relevanta interventioner.

-Utföra en systematisk klinisk bedömning

-Utföra, analysera och värdera evidensbaserad omvårdnad för patienter i alla åldersgrupper.

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

-Identifiera och analysera risker i den postoperativa och intermediära vårdmiljön

-Reflektera över etiska dilemman i vården av patienter i den postoperativa och intermediära vårdmiljön.

Innehåll

VÅRDVETENSKAP

- Personcentrerad omvårdnad

- Patientsäkerhet

- Etik

- Styrdokument

- Kommunikation

- Teamarbete

MEDICINSK VETENSKAP

- Patofysiologi

- Farmakologi

- Anestesimetoder

- Smärtfysiologi och smärtbehandling

- Klinisk bedömning

Undervisning

Kursen planeras att ges på halvfart (10 veckor) och innefattar ca. 10 campusförlagda dagar med föreläsningar, seminarier och klinisk färdighetsträning. Studenterna förväntas även tillgodogöra sig kunskap genom webb-baserade föreläsningar, grupparbeten och diskussioner, samt genom egen inläsning.

Examination

Kursens mål examineras kontinuerligt under kursens gång i form av muntliga och skriftliga uppgifter. Kursen avslutas med en skriftlig individuell tentamen och en klinisk examination där studenten i simuleringsmiljö omhändertar en komplex kirurgisk patient.

För godkänd kurs krävs genomförd kurs samt godkända examinationsuppgifter. Som betyg används uttrycken godkänd eller underkänd.

Varje student har rätt till sammanlagt sex examinationsstilfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Berséus, Olle Svensén, Christer; Hjelmqvist, Hans Vätsketerapi

  2., uppdaterade och utök. uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hovind, Inger Liv Anestesiologisk omvårdnad

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kumlien, Christine; Rystedt, Jenny Omvårdnad och kirurgi

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandman, Lars; Kjellström, Sofia Etikboken : etik för vårdande yrken

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar, avhandlingar, rapporter och webbaserat material tillkommer