Kursplan för Nationalekonomi B: Utvecklingsekonomi

Economics B: Economics of Development

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2NE675
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Nationalekonomi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-09-29
 • Inrättad av: Nationalekonomiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2019-05-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  Minst 15 hp från Nationalekonomi A

 • Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • beskriva grunddragen av en utvecklingsekonomi
 • förklara skillnaderna mellan ekonomisk tillväxt och utveckling samt diskutera olika utvecklingsmått
 • verbalt och grafiskt förklara tillväxtteorier och samt diskutera deras brister i samband med u-länder
 • identifiera de grundläggande ekonomiska problemen i utvecklingsländer
 • kartlägga och utvärdera hur ekonomisk politik kan komma till rätta med olika utvecklingsproblem

Innehåll

Kursen börjar med en kort översikt över utvecklingsekonomiernas särdrag och presenterar olika mått som används för att mäta utvecklingen. Tillväxt kontra utveckling diskuteras. I kursen analyseras även olika tillväxtteorier, samt statens roll i utvecklingsprocessen, teoretiskt och historiskt. Resten av kursen behandlar särskilda utvecklingsfrågor: Vad menas med fattigdom och hur mäts det? Vad är sambandet mellan ekonomisk tillväxt, fattigdom och inkomstfördelning? Är den höga befolkningstillväxten ett allvarligt problem? Hur har utbildnings- och hälsotrenderna sett ut i utvecklingsländerna de senaste decennierna och hur ser ut de framtida utsikterna ut? Kommer utvecklingsländerna industrialisera sig på bekostnad av jordbruket? Vad menas med bistånd och globalisering, och är tillväxt hållbar?

Diskussionerna omfattar också ekonomisk politik som främjat eller förhindrat utvecklingen. Jordbrukspolitik, industripolitik och handelspolitik är några sådana exempel. Under kursen används åtskilliga exempel från utvecklingsländer i Asien, Afrika och Latinamerika för att bättre belysa olika aspekter av utvecklingsfrågan.

Undervisning

Undervisningen är på engelska. Den består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Betygsgraderna för kursen är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Examinationen består av två moment. Moment 1: en skriftlig tentamen (4 högskolepoäng). Moment 2: aktivt seminariedeltagande och inlämningsuppgift (3,5 högskolepoäng). Betygsgraderna för moment 1 är Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd. Betygsgraderna för moment 2 är Godkänd och Underkänd.

Varje delmoment inrapporteras separat. Ett sammanfattningsbetyg på hela kursen om 7,5 högskolepoäng ges när samtliga delmoment är avklarade. För betyget Godkänd krävs godkänt resultat på samtliga moment. För betyget Väl godkänd krävs Väl godkänd på moment 1 och Godkänd på moment 2.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Todaro, Michael P.; Smith, Stephen C. Economic development

  Thirteenth Edition: Hoboken: Pearson, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk