Kursplan för Biologi för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Biology for Teachers in Years 7-9, 45 credits (1-45). Included in the Teacher Initiative

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 45 högskolepoäng
 • Kurskod: 8BL014
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2012-08-30
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Lärarexamen
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en uppdragsutbildning och ingår i Lärarlyftet II.
Målgrupp: Du som har lärarexamen och undervisar i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för de olika delarna inom det biologiska fältet: fysiologi, cellbiologi, ekologi, systematik/evolution, floristik/faunistik och genetik
 • tillämpa aktuella biologiska ämneskunskaper i de genomgångna ämnesområdena med tyngdpunkt på grundskolans ämnesplaners innehåll
 • integrera och använda digitala resurser både som ett undervisningsredskap och som en kunskaps- och faktabas
 • använda ett genusmedvetet förhållningssätt i naturvetenskaplig undervisning och i bruket av naturvetenskapliga läromedel
 • tillämpa olika examinationsformer, samt bedöma och värdera elevers lärande och utveckling i biologi med hjälp av dessa

Innehåll

Kursen ska ge den grundläggande ämnesbredden som finns inom biologi dvs. systematik/evolution, ekologi, fysiologi, genetik, cellbiologi, samt floristik/faunistik. Den kommer även att behandla: pseudovetenskap, ämnesdidaktik, digitala resurser, betyg och bedömning, samt aktuellt och nytt inom biologin (ex. genteknik, immunologi, toxikologi)

Undervisning

Kursen utgörs av föreläsningar, laborationer, projektarbeten, gruppvisa redovisningar/seminarier och exkursioner. Floristik och faunistik är förlagd till sommaren. Inläsning, samt nätbaserad undervisning och handledning mellan träffarna.

Examination

Kursen består av ett antal delkurser, som till stor del motsvaras av titeln på de fysiska träffarna. De biologiska ämnesteoretiska delarna ("Biologisk mångfald, systematik och evolution (5 hp)"; "Ekologi (5 hp)"; "Cellbiologi och genetik (8 hp)"; "Fysiologi (8 hp)") tenteras med skriftliga och/eller muntliga prov enligt meddelande vid kursstart. "Aktuellt i biologi i kontextbaserad utformning (3,5 hp)" examineras i seminarieform. "Ämnesdidaktik (5 hp)" examineras i seminarieform, men knyts också ihop med det teoretiska kursinnehållet med ett projektarbete som redovisas muntligt och skriftligt (3 hp).
Sommarkursdelen "Floristik och faunistik (7,5 hp)" examineras med separata tentamina för floristiska och faunistiska moment, såsom artkunskap, familjekunskap och färdighet i artbestämning med bestämningslitteratur.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Biology : a global approach Campbell, Neil A.; Urry, Lisa A.; Wasserman, Steven A.; Minorsky, Peter V.; Cain, Michael L.; Orr, Rebecca B.

  12th edition, global edition: Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svensk flora : fanerogamer och kärlkryptogamer Krok, Thorgny O. B. N.; Almquist, Sigfrid Jonsell, Lena; Jonsell, Bengt

  29. [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Andersson, Björnd 1939- Att förstå skolans naturvetenskap : forskningsresultat och nya idéer

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst