Kursplan för Grekisk grammatik

Greek Grammar

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GR700
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Grekiska och bysantinologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-04-12
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  90 hp grekiska. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

För betyget godkänt ska studenten efter avslutad kurs:

 • aktivt behärska den klassiska och klassicerande grekiskans formlära och förstå dess utformning med hänsyn också till språkhistoriska och sociolingvistiska villkor;
 • aktivt behärska klassisk och klassicerande grekisk syntax också i komplexa meningar;
 • uppvisa grundläggande kännedom om några betydelsefulla moderna lingvistiska perspektiv på den antika grekiskan och hur de förhåller sig till den tradionella grammatiska beskrivningen med fokus på utvalda problemställningar;
 • uppvisa grundläggande förmåga att stilistiskt analysera grekiska texter genom studiet av fenomen som retoriska troper och figurer, arkaismer och prosarytm;
 • uppvisa grundläggande förmåga att applicera diskurspragmatiska perspektiv på grekisk text genom studiet av fenomen som textbindning, partikelbruk, och ordföljd.

Innehåll

Kursen består av en systematisk och i förhållande till tidigare nivåer fördjupad genomgång av formlära och syntax med utgångspunkt i en standardgrammatik och genom översättning till grekiska. Utvalda grammatiska fenomen problematiseras utifrån moderna lingvistiska perspektiv. Kursen innefattar också stil- och diskursanalys av grekisk text.

Undervisning

Undervisningen består av seminarieövningar och föreläsningar.

Examination

Kursen examineras genom (1) en hemtentamen i vilken studenten på basis av sekundärlitteratur motsvarande 2-3 tidskriftsartiklar redogör för ett modernt perspektiv på en avgränsad del av grekisk syntax; (2) en hemtentamen i vilken studenten genomför en stilistisk och diskurspragmatisk analys av ett avsnitt grekisk prosa; (3) fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter; (4) en skriftlig sluttentamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Cambridge grammar of classical Greek Emde Boas, Evert van; Rijksbaron, Albert; Huitink, Luuk; Bakker, Mathieu de

  Cambridge, UK: Cambridge University Press, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare artiklar tillkommer enligt lärarens anvisningar.

Referenslitteratur