Kursplan för Arameiska/syriska D

Aramaic/Syriac D

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SY401
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-07-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-09-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2019
 • Behörighet: Arameiska/syriska A, Arameiska/syriska B och minst 22,5 hp från Arameiska/syriska C
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Arameiska/Syriska i kandidatexamen.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Avseende delkurs 1: Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk.  Se mål för 5AA013.

Avseende delkurs 2: Inledning till semitisk filologi
- redogöra för vetenskaplig metodik och teori rörande analys och tolkning texter,
- översiktligt redogöra för ett urval språkvetenskapliga metoder att analysera språkligt material.
- med utgångspunkt i texter från valt/valda semitiska språk redogöra för hur en textedition kan utföras av en kort klassisk text,
- redogöra för problem och metoder vid studiet av olika språkvarieteter inom semitiska språk ur synkront och diakront perspektiv
- redogöra för syntax och stilistik utifrån en klassisk eller modern text

Avseende delkurs 3: Självständigt arbete
- genomföra en empirisk eller rent teoretisk studie utifrån en frågeställning med anknytning till de teman som behandlas i tidigare kurser,
- korrekt transkribera arameisk/syrisk text med ett reversibelt transkriptionssystem,
- dra egna slutsatser och argumentera för dessa utifrån empiriska data och andras ståndpunkter på ett korrekt sätt,
- planera (sätta upp mål, urskilja deluppgifter och disponera tidsramarna för) denna arbetsuppgift, följa denna plan och ta självständigt ansvar för deluppgifter,
- finna för uppgiften relevant och lämplig litteratur, samt läsa in och göra korrekta
referat av relevanta delar av denna litteratur,
- tillgodogöra sig mera avancerad facklitteratur som är relevant för studien,
- skriftligen presentera resultatet av denna studie i en uppsats strukturerad utifrån frågeställningen, resultatet och den stödjande argumentationen, skriven på en i stort sett grammatiskt korrekt prosa och med korrekt behandling av fackterminologi,
- följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett
korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser,
- bedöma en studie och uppsats inom utbildningsområdet på liknande nivå vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation,
- muntligen presentera och diskutera en sådan studie för en publik av jämbördiga studenter.

Innehåll

Delkurs 1: Introduktion till vetenskapsteori och språkvetenskap, 7,5 hp (Introduction to the theory of science and linguistics)
Delkurs 2: Inledning till arameisk/syrisk filologi, 7,5 hp (Introduction to Aramaic/Syriac philology)
Delkurs 3: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (Exam paper for the bachelor's degree).

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Examination på delkurs 1 sker i form av självständigt genomförda inlämningsuppgifter och skriftlig salsskrivning. Examination på delkurs 2 sker i form av självständigt genomförda inlämningsuppgifter. Examination för delkurs 3 sker i form av ventilering och försvar av den egna uppsatsen, samt opposition av annan uppsats. Formen för det senare kan variera beroende på om aktuella uppsatser finns tillgängliga. Efter ventilering har studenten en med examinator överenskommen tid (normalt två-tre veckor) att inkomma med en slutversion av det självständiga arbetet, där de synpunkter som inkommit vid ventilering kunnat beaktas. Arbetet bedöms normalt vid sidan av examinator av ytterligare en lärare. För att erhålla betyget VG krävs VG på det självständiga arbetet och minst en av de övriga delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.