Kursplan för Hindi D

Hindi D

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5HD401
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Indologi G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-09-19
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-09-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Hindi A, Hindi B och minst 22,5 hp från Hindi C

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i Orientalistikprogrammet, inriktning med huvudspråk hindi.

Mål

Kursen syfte är att ge ytterligare fördjupad förmåga att läsa och tolka texter på hindi, goda muntliga och skriftliga färdigheter i språket samt fördjupade och breddade kunskaper i Indiens kultur och sociala förhållanden. Vidare har kursen som syfte att ge studenten en förmåga att självständigt genomföra och presentera en forskningsanknuten undersökning av en frågeställning rörande hindi.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

Avseende delkurs 1:

Hindi: text och språkfärdighet, 7,5 hp

* läsa och översätta skönlitterära texter på hindi

* översätta och redogöra för innehållet i nyhetsmaterialet i tidningar eller andra media på hindi

* föra en konversation med hinditalare

* skriva brev och redogörelser på hindi

* detaljerat redogöra för sydasiens geografi, kultur och levnadssätt

Avseende delkurs 2:

Se 5AA013 Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk, 7.5 hp.

Avseende delkurs 3:

Självständigt arbete, 15 hp

* författa ett självständigt arbete över en speciellt studerad fråga och därvid med viss grad av självständighet genomföra en studie utifrån en forskningsanknuten frågeställning planera (sätta upp mål, urskilja deluppgifter och disponera tidsramarna för) denna arbetsuppgift, följa denna plan och ta självständigt ansvar för deluppgifter utifrån litteratursökning och -studier ge en översikt över forskningsläget vad gäller denna frågeställning skriftligen presentera resultatet av denna studie i en akademiskt välstrukturerad uppsats, med en för professionella syften väl utformad språkbehandling följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser muntligen presentera och diskutera en sådan studie för en publik av jämbördiga studenter

bedöma en studie och uppsats inom ämnesområdet på liknande nivå utifrån vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurs 1: Hindi: text och språkfärdighet, 7,5 hp

Delkurs 2: Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Delkurs 3. Självständigt arbete, 15 hp

Ett självständigt arbete, som behandlar något ämne inom hindi, författas varpå denna behandlas vid ett uppsatsseminarium.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination sker genom skriftligt prov inom delkurs 1 och 2 samt genom fortlöpande bedömning under kursens gång. Specialkursens uppsats ska redovisas på ett seminarium.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen. Kursen inhämtas företrädesvis vid en av institutionen för detta ändamål godkänd språkskola i Indien.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.