Kursplan för Kurdiska B

Kurdish B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KD201
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Iranska språk G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-15
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-09-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Minst 22,5 hp från Kurdiska A

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Kurdiska i kandidatexamen.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

redogöra för kurmanji-dialektens utbredning och ställning inom de kurdiska dialekterna samt för de nyiranska språken

beskriva huvuddragen i kurmanji-kurdiskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur) och elementära morfosyntax (form- och satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi

läsa enkla texter på kurmanji med begripligt uttal

översätta elementära texter på kurmanji till svenska

ta ut satsdelar och analysera ordformer i elementära texter med hjälp av

lexikon

på nordkurdiska aktivt behärska ett basordförråd som innefattar: hälsningsfraser, släktrelationer, yrkesbeteckningar, färdmedel, färger och former, djur, kläder, heminredning, mat och dryck, människokroppen och sjukdomar, geografi

idiomatiskt korrekt kommunicera kring ovannämnda ämnen

översätta enkla svenska texter till kurdiska

skriva enkla uppsatser på kurdiska

läsa skönlitterära texter (prosa och poesi) på kurdiska

översätta skönlitterära kurdiska texter till svenska

läsa enkel sakprosa på kurdiska

översiktligt redogöra för den kurdiska litteraturens utveckling i dess historiska kontext från ca. 1500 e.Kr. och framåt

redogöra för två klassiska kurdiska diktares liv och litterära verk

beskriva framväxten av den moderna kurdiska prosan (både journalistik och skönlitteratur)

redogöra för de viktigaste moderna kurdiska författarnas liv och litterära verk

analysera den kurdiska litteraturens roll i dagens kurdiska samhälle

kortfattat redogöra för kurdisk litteratur i exil och exillitteraturens roll för det kurdiska skriftspråkets utveckling och standardisering

Innehåll

Delkurs 1: Grammatik och texter (nordkurdiska)

Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet (nord- och sydkurdiska)

Delkurs 3: Textläsning (nord- och sydkurdiska)

Delkurs 4: Kurdisk litteratur

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurdisk litteratur

 • Amin, Bakhtiar Shakely, Ferhad Kurdistan berättar : fåglarna återvänder till bergen : tjugotre noveller

  Stockholm: Tranan, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer kompendiematerial som köps direkt från kursläraren.