Kursplan för Litterärt översättningsprojekt i indologi

Indological Translation Project: Literary Fiction

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JN711
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Indologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-06-15
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-12-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  Kandidatexamen med indologi som huvudområde samt Översättningsteori med inriktning mot översättning till/från arabiska, hindi, kurdiska, persiska, turkiska, 7,5 hp, eller Översättningsvetenskap, 7,5 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Masterprogram i språk och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

- översätta skönlitterär text från hindi/urdu/sanskrit till svenska/engelska eller en skönlitterär text från svenska/engelska till hindi/urdu/sanskrit;

- tillämpa de viktigaste översättningsteoretiska analysmetoderna för att beskriva litterär översättning från eller till hindi/urdu/sanskrit;

- kunna identifiera och hantera de viktigaste återkommande problemen vid skönlitterär översättning från eller till hindi/urdu/sanskrit;

- på ett grundläggande sätt redogöra för kultur- och språkkontrastiva element, aktuella vid översättningar från eller till hindi/urdu/sanskrit;

- förstå översatt verk i dess kulturella och sociala sammanhang, bl.a. ur ett genusperspektiv;

- behärska relevanta översättningsverktyg (uppslagsverk, Internetbaserade verktyg m.m.);

- ha åstadkommit ett tryckfärdigt manus av en text som i original omfattar ca 25 boksidor.

Innehåll

I kursen ska den studerande genomföra ett litterärt översättningsprojekt till svenska eller engelska från hindi/urdu/sanskrit, eller till hindi från svenska eller engelska. Arbetet ska inkludera en översättningsteoretiskt baserad analys. Texten väljs i samråd med examinator.

Undervisning

Undervisningen består av översättningsseminarier där översättning och analys diskuteras.

Examination

Examinationen sker genom inlämning av tryckfärdigt manus av en text som i original omfattar ca 25 boksidor, kompletterad med en översättningsteoretisk analys.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.