Kursplan för Arabiska C

Arabic C

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AB420
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-09-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2019
 • Behörighet: Arabiska A, 30 hp (5AB101) samt minst 22,5 hp från Arabiska B (5AB201) eller Arabiska: fördjupad breddningskurs, 15 hp (5AB902)
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Arabiska i kandidatexamen.

Mål

Kursens syfte är att ge färdigheter och kunskaper i flera register av det arabiska språket, med valbara alternativ såsom klassisk arabiska och mediearabiska, samt ytterligare fördjupning i modern standardarabiska. I kursen ingår även en kurs i allmän språkvetenskaplig metodik, och därtill studeras som omvärldskurs antingen MENA-regionens historia eller Sociala strukturer i Orienten.

Studenten måste läsa minst två av språkkurserna (delkurser 1, 2, 3, 4, 8) och minst en av realiakurserna (delkurser 5, 6, 7) nedan:

Avseende delkurs 1: Moderna arabiska texter med grammatik och språkfärdighet, 7,5 hp
* med hjälpmedel läsa och översätta varierande moderna arabiska litterära, medie- och sakprosatexter;
* med hjälpmedel analysera moderna standardarabiska texter med svensk och arabisk språkvetenskaplig terminologi;
* med hjälpmedel framställa stilistiskt enkla texter på modern arabiska;

Avseende delkurs 2: Se kursplan för 5AB115 Klassiska arabiska texter och klassisk grammatik, 7,5 hp

Avseende delkurs 3: Se kursplan för 5AB460 Massmediearabiska, 7,5 hp

Avseende delkurs 4: Se kursplan för 5AB480 Moderna litterära arabiska texter, 7,5 hp

Avseende delkurs 5: Se kursplan för 5AB304 Främre orientens och arabvärldens historia, 7,5 hp

Avseende delkurs 6: Se kursplan för 5AA481 Sociala strukturer i Orienten, 7,5 hp

Avseende delkurs 7: Se kursplan för 5AA014 Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk, 7,5 hp

Avseende delkurs 8: Se kursplan för 5AB470 Modern arabisk poesi, 7,5 hp

Innehåll

Studenten väljer i den mån undervisning ges fyra av följande delkurser, varav minst två måste utgöras av språkkurser (delkurser 1, 2, 3, 4, 8) och minst en utgöras av en omvärldskurs (5, 6, 7).

Delkurs 1: Moderna arabiska texter med grammatik och språkfärdighet, 7,5 hp
Delkurs 2: 5AB115 Klassiska arabiska texter och klassisk grammatik, 7,5 hp
Delkurs 3: 5AB460 Massmediearabiska, 7,5 hp
Delkurs 4: 5AB480 Moderna litterära arabiska texter, 7,5 hp
Delkurs 5: 5AB304 Främre orientens och arabvärldens historia, 7,5 hp
Delkurs 6: 5AA481 Sociala strukturer i Orienten, 7,5 hp
Delkurs 7: 5AA014 Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk, 7,5 hp
Delkurs 8: 5AB470 Modern arabisk poesi, 7,5 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

För att erhålla betyget VG krävs VG på minst tre av de ingående delkurserna.

Delkurs 1: Moderna arabiska texter med grammatik och språkfärdighet, 7,5 hp.
Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov. Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Delkurs 2: 5AB115. Klassiska arabiska texter och klassisk grammatik: Se kursplan för 5AB115.

Delkurs 3: 5AB460. Massmediearabiska: Se kursplan för 5AB460.

Delkurs 4: 5AB480. Moderna litterära arabiska texter: Se kursplan för 5AB480.

Delkurs 5: 5AB304. Främre orientens och arabvärldens historia: Se kursplan för 5AB304.

Delkurs 6: 5AA481. Sociala strukturer i Orienten. Se kursplan för 5AA481.

Delkurs 7: 5AA014. Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk. Se kursplan för 5AA481.

Delkurs 8: 5AB470. Modern arabisk poesi. Se kursplan för 5AB470.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen. De kurser som ej läses inom Arabiska C kan som tillägg läsas inom Arabiska C3.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2019

dk1 Moderna arabiska texter med grammatik och språkfärdighet

Handouts och texter från originalverk på arabiska och från nätet som tillhandahålls i Studentportalen och/eller av läraren under lektionstid.

 • Institutionen för lingvistik och filologi, Kurskompendium

  Uppsala:

  Tillhandahålls till kopieringspris vid studentexpeditionen samt vid första lektionstillfället. Innehåller texter i urval från: J. Dickins och J. C. E. Watson (2005), Standard Arabic: An Advanced Course, Cambridge: Cambridge University Press P. Abboud et al. (1997), Intermediate Modern Standard Arabic, Ann Arbor: University of Michigan

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

dk2 Klassiska arabiska texter och klassisk grammatik

Se litteraturlistan för den fristående kursen 5AB115 Klassiska arabiska texter och klassisk grammatik.

dk3 Massmediearabiska

Se litteraturlistan för 5AB460 Massmediearabiska.

dk 4. Moderna litterära arabiska texter

Se litteraturlistan för 5AB480 Moderna litterära arabiska texter

dk 5 Främre Orientens och arabvärldens historia

Se litteraturlistan för fristående kursen 5AB304 Främre Orientens och arabvärldens historia.

dk 6 Sociala strukturer i Orienten

Se litteraturlistan för den fristående kursen 5AA481 Sociala strukturer i Orienten.

dk 7 Språkvetenskaplig teori och metod

Se litteraturlistan för den fristående kursen 5AA014 Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk

dk 8 Modern arabisk poesi

Se litteraturlistan för den fristående kursen 5AB470 Modern arabisk poesi.