Kursplan för Massmediearabiska

Arabic Media Texts

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AB460
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-05-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-06-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2019
 • Behörighet: Arabiska A och minst 22,5 hp från Arabiska B eller 52,5 hp från Orientalistikprogrammet, arabisk inriktning eller Arabiska: fördjupad breddningskurs
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som valbar delkurs på Arabiska C och inom termin 3 på Orientalistikprogrammet, samt som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Arabiska i kandidatexamen.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- översätta och redogöra för innehållet i nyhetsmaterialet i arabiska tidningar;
- referera nyhetstexter i arabisk television;
- diskutera relationen mellan språk och förståelsen av genus.

Innehåll

En översikt över arabiska massmedier samt ett fördjupat studium i ett urval medietexter från dagstidningar, television och Internet.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov. Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2019

 • Ashtiany, Julia Media Arabic

  Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, cop. 1993

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Elgibali, Alaa; Korica, Nevenka Media Arabic : a coursebook for reading Arabic news = Lughat wasāʼil al-iʻlām al-ʻArabīyah

  Revised and updated edition: Cairo: American University in Cairo Press, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

Originaltexter i form av nyhetsmaterial eller andra medie- och teoritexter som tillhandahålls av läraren vid kurstillfället eller anslås i Studentportalen.