Kursplan för Socialkunskap, etik och professionellt förhållningssätt I

Social Law, Ethics and Professionalism I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP047
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-05-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-03-29
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  En utländsk psykologexamen som i utförandelandet ger behörighet att utöva arbete som psykolog, eller, om yrket i utfärdandelandet inte är reglerat, ska omfatta minst fyra år och ge en examen på avancerad nivå (exempelvis masterexamen i psykologi med klinisk inriktning). Examen ska inkludera psykologins kärnområden, exempelvis kognitions-, inlärnings och utvecklingspsykologi. Den ska innehålla forskningsmetodik och psykiatri/psykopatologi eller motsvarande (till exempel mental hälsa eller psykisk hälsa). Examen ska även inkludera praktiska inslag, alternativt att den sökande har dokumenterad relevant arbetslivserfarenhet. Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 Engelska 6.

 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslut och riktlinjer

Studenten skall vara antagen till kompletteringsutbildningen för psykologer med utländskt examen. Kursen ska ingå i den av institutionen fastställda individuella studieplanen för studenten.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten

- kunna redovisa kunskap om institutioner inom offentliga förvaltningar där psykologer är verksamma vad gäller verksamhetsmål, organisation och verksamhet,

- kunna redogöra för aktuella lagar och förordningar som är relevanta för psykologisk yrkesutövning i det svenska samhället,

- kunna redogöra för Socialstyrelsens och Psykologförbundets etiska föreskrifter för psykologer och i teorin kunna tolka och tillämpa dem,

- kunna presentera beståndsdelarna i begreppet professionalism,

- initierat kunna diskutera begreppet professionellt förhållningssätt för psykologer.

- kunna ge kännedom om kris och konflikthantering på gruppnivå.

Innehåll

Kursens syfte är att ge kunskaper om samhällets lagar, regelsystem och organisatoriska ramar för psykologers yrkesområden. Vidare ges kunskaper om etiska regler och föreskrifter för psykologisk yrkesutövning och tillfälle till att i seminarieform fördjupat diskutera och tillämpa dessa på reella problemsituationer. Begreppet professionellt förhållningssätt diskuteras och problematiseras.

Kursen är indelad i två moment.

Socialkunskap: Samhällets juridiska styrsystem, lagar och förordningar. Offentlig förvaltning, hälso- och sjukvård, samhällets insatser för funktionshindrade, socialtjänst, skolan inklusive särskolan, kriminalvård, arbetsrehabilitering m m.

Etik och professionellt förhållningssätt: Etik och moral, livsåskådning och demokrati. Professionell hållning, innefattande kunskap, självkännedom, empati och etiska frågor i psykologarbete.

Inom området katastrofpsykologi ges en orientering kring hantering av kriser och katastrofer inom en grupp.

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner och seminarier.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker vid skriftliga och muntliga prov. Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande krävs vid vissa seminarier. Vid examinationen används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Sveriges psykologförbund, Yrkesetiska principer för psykologer i Norden

  www.psykologförbundet.se,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Övreeide, H Yrkesetik i psykologiskt arbete

  Studentlitteratur, Lund, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Damell, Camilla; Klefbom, Jenny Journalföring för psykologer

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter Sverne Arvill, Ebba; Hjelm, Åke; Johnsson, Lars-Åke; Sääf, Christina

  Sjunde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och rapporter enligt lärares anvisningar 140s