Kursplan för Samtal och kommunikation för psykologer med utländsk examen

Clinical Conversation and Communication for Psychologists with a Foreign Degree

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP057
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-05-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-03-29
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet: En utländsk psykologexamen som i utförandelandet ger behörighet att utöva arbete som psykolog, eller, om yrket i utfärdandelandet inte är reglerat, ska omfatta minst fyra år och ge en examen på avancerad nivå (exempelvis masterexamen i psykologi med klinisk inriktning). Examen ska inkludera psykologins kärnområden, exempelvis kognitions-, inlärnings och utvecklingspsykologi. Den ska innehålla forskningsmetodik och psykiatri/psykopatologi eller motsvarande (till exempel mental hälsa eller psykisk hälsa). Examen ska även inkludera praktiska inslag, alternativt att den sökande har dokumenterad relevant arbetslivserfarenhet. Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 Engelska 6.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslut och riktlinjer

Studenten skall vara antagen till kompletteringsutbildningen för psykologer med utländskt examen. Kursen ska ingå i den av institutionen fastställda individuella studieplanen för studenten.

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande:

 • visa fördjupad kunskap om samtalsmetodik och hur olika sorters samtal kan planeras och genomföras beroende på samtalets målsättning och klientens förutsättningar
 • visa förmåga att planera och genomföra samtal med enskilda individer utifrån ett professionellt förhållningssätt samt muntligen och skriftligen avrapportera detta arbete till olika relevanta avnämare
 • visa förmåga att identifiera, reflektera över och tillämpa ett professionellt och etiskt förhållningssätt i relation till de teman och uppgifter som aktualiseras på kursen

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenten nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kunna bedriva professionella samtal i relation till olika delar av psykologers yrkesutövning.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och praktiska moment.

Examination

För godkänd kurs krävs:

 • Aktivt deltagande i gruppövningar och seminarier.
 • Godkända individuella skriftliga examinationer.
Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Rautalinko, Erik Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Åsa; Maurex, Liselotte Psykologisk utredning och utlåtandeskrivning

  Lund: Studentlitteratur AB, [2022]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Damell, Camilla; Klefbom, Jenny Journalföring för psykologer

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Miller, William R.; Rollnick, Stephen Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring

  3., rev. och utök. utg. [dvs. 4 svenska utg.]: Stockholm: Natur & kultur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Stenciler enl. lärares anvisningar tillkommer.

Versioner av litteraturlistan