Kursplan för Samtal och kommunikation för psykologer med utländsk examen

Clinical Conversation and Communication for Psychologists with a Foreign Degree

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP057
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-05-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-03-29
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 25, 2019
 • Behörighet: En utländsk psykologexamen som i utförandelandet ger behörighet att utöva arbete som psykolog, eller, om yrket i utfärdandelandet inte är reglerat, ska omfatta minst fyra år och ge en examen på avancerad nivå (exempelvis masterexamen i psykologi med klinisk inriktning). Examen ska inkludera psykologins kärnområden, exempelvis kognitions-, inlärnings och utvecklingspsykologi. Den ska innehålla forskningsmetodik och psykiatri/psykopatologi eller motsvarande (till exempel mental hälsa eller psykisk hälsa). Examen ska även inkludera praktiska inslag, alternativt att den sökande har dokumenterad relevant arbetslivserfarenhet. Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 Engelska 6.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslut och riktlinjer

Studenten skall vara antagen till kompletteringsutbildningen för psykologer med utländskt examen. Kursen ska ingå i den av institutionen fastställda individuella studieplanen för studenten.

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande:

 • visa fördjupad kunskap om samtalsmetodik och hur olika sorters samtal kan planeras och genomföras beroende på samtalets målsättning och klientens förutsättningar
 • visa förmåga att planera och genomföra samtal med enskilda individer utifrån ett professionellt förhållningssätt samt muntligen och skriftligen avrapportera detta arbete till olika relevanta avnämare
 • visa förmåga att identifiera, reflektera över och tillämpa ett professionellt och etiskt förhållningssätt i relation till de teman och uppgifter som aktualiseras på kursen

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenten nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kunna bedriva professionella samtal i relation till olika delar av psykologers yrkesutövning.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och praktiska moment.

Examination

För godkänd kurs krävs:

 • Aktivt deltagande i gruppövningar och seminarier.
 • Godkända individuella skriftliga examinationer.
Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 25, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Rautalinko, Erik Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Miller, William R.; Rollnick, Stephen Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring

  3., rev. och utök. utg. [dvs. 4 svenska utg.]: Stockholm: Natur & kultur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

Stenciler enl. lärares anvisningar tillkommer.