Kursplan för Modern arabisk litteratur med stilar och genrer

Modern Arabic Literature with Styles and Genres

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AB801
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-08-25
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-06-27
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen med semitiska språk som huvudområde inklusive 82,5 hp arabiska.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Kursens syfte är att fördjupa och bredda förmågan till analys av modern arabisk skönlitteratur med litteraturvetenskapliga teorier.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

diskutera ett urval arabiska skönlitterära texter från ett litteraturvetenskapligt perspektiv och med för texterna relevant terminologi,

göra en vetenskapligt relevant framställning om dessa texters stilistiska och genremässiga särarter,

genomföra en litterär analys av vald litteratur med stöd av modern litteraturvetenskaplig metod,

diskutera den valda litteraturen inom ramen för dess historiska, samhälleliga och litteraturhistoriska sammanhang,

diskutera genusrelaterade aspekter av den valda litteraturen.

Innehåll

Läsning av ca 250 normalsidor moderna litterära texter på huvudspråket. Därutöveringår att läsa relevanta teoritexter. Lämpliga texter kan t.ex. hämtas ur litteraturlistan och utbyten kan förekomma.

Undervisning

Undervisningen består av lektioner och handledning.

Examination

Examinatoriska seminarier. Skriftlig uppgift i form av PM inlämnas på textpensum motsvarande antal sidor som inte lästs i klassrummet upp till totalt 250 sidor. Examinatoriska seminarier innebärande att deltagarna har förberett pensum för korrekt grammatisk läsning på arabiska, översättning och diskussion av innehåll. Därutöver genomförs självständig läsning av ett eller flera litterära originalverk på arabiska och relevant teorilitteratur för framställning av PM. För att erhålla slutbetyg på kursen ska även PM omfattande ca 15 sidor framställas.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Texter väljs i samråd mellan student och lärare.

Versioner av litteraturlistan