Kursplan för Toxikologi

Toxicology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FX208
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2019-04-25
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  30 hp biovetenskap (t.ex. biokemi, cellbiologi, fysiologi, farmakologi, molekylärbiologi, mikrobiologi)

 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Beslut och riktlinjer

Ersätter och motsvarar 3FX009 eller 3FX800 Toxikologi B.

Mål

Efter kursen skall studenterna känna till olika verkningsmekanismer bakom läkemedels och andra kemikaliers potentiella allmäntoxiska, carcinogena, teratogena och reproduktionstoxikologiska effekter. Studenterna skall även ha god kännedom om hur toxikologisk riskbedömning och säkerhetsvärdering går till i praktiken och kunna utnyttja denna kunskap för att bedöma rapporterade kliniska biverkningar och miljörelaterade hälsorisker hos människa. Efter avslutad kurs skall den studerande ha fått en allmän kunskap om tillämpad toxikologi.

Innehåll

Kursen kommer huvudsakligen att behandla grundläggande toxikologi och toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering. Följande moment kommer då att ingå: Toxikologiska grundbegrepp; Toxikologiska aspekter på absorption, distribution och metabolism; Mekanismer för läkemedels och andra kemiska substansers ogynnsamma verkan i större organsystem; Genetisk toxikologi; Kemisk carcinogenes; Reproduktionstoxicitet; Embryotoxicitet/teratogenicitet; Immunotoxicitet; Toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Obligatoriska moment: deltagande i seminarier och fördjupningsarbete samt redovisning.

Examination

Prov (individuell skriftlig examination) sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, förutom godkänt prov (provkod), godkänt resultat på obligatoriska moment (provkod). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Klaassen, Curtis D.; Watkins, John B. Casarett & Doull's essentials of toxicology

  Fourth edition: New York, NY: McGraw Hill, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan