Kursplan för Utbildningssociologi, forskningstekniker

Sociology of Education, Research Techniques

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4PE229
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-06-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 02, 2020
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningssociologi.

Mål

Kursen syftar till att studenten ska förvärva färdigheter och insikter i för utbildningssociologin relevanta forskningstekniker, inklusive kvantitativa och kvalitativa, diakrona och synkrona, samt forskningsetiska aspekter av dessa.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

 • värdera och reflektera över för utbildningssociologin centrala forskningstekniker
 • samla in, bearbeta och analyser material av olika karaktär
 • förhålla sig till, och tillämpa, vetenskapliga etiska principer
 • författa en kort vetenskapliga rapport

Innehåll

Kursen omfattar de för utbildningssociologin mest centrala forskningsteknikerna, inklusive statistik, enkäter, intervjuer, observationer och dokumentstudier. Kursen fokuserar praktiska tillämpningar av dessa tekniker. Vetenskapliga etiska principer behandlas. Därtill fokuseras vetenskapligt rapportskrivande.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras skriftligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Ytterligare litteratur om ca 150 sidor.

 • Bryman, Alan Social research methods

  Fifth edition: Oxford: Oxford University Press, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lange, Matthew Comparative-historical methods

  1st ed.: Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Swedish Research Council, Good Research Practices

  Swedish Research Council, 2017

  Good Research Practices

  Obligatorisk