Kursplan för Utbildningssociologi, metoder

Sociology of Education, Methods

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK027
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-03-11
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-06-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningssociologi.

Mål

Kursen syftar till att studenten ska kunna konstruera ett forskningsobjekt, designa en vetenskaplig studie och skriva fram en forskningsplan.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

 • analysera och värdera hur metoder och material samspelar med forskningsfrågor i vetenskaplig litteratur
 • formulera forskningsfrågor i relation till forskningstraditioner och forskningsläge samt identifiera relevant empiri och i sammanhanget passande metoder
 • relatera utbildningsvetenskaplig forskning till vetenskapsteoretiska traditioner
 • författa en forskningsplan

Innehåll

Kursen ägnas åt forskningsdesign, formulering av forskningsfrågor och konstruktion av forskningsobjekt samt vetenskapsteori. Kursen utmynnar i författande av en forskningsplan.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras skriftligt, exempelvis genom tentamen eller PM.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Ca 200 sidor av exempel på vetenskapliga undersökningar tagna från tidigare kurslitteratur eller andra lämpliga studier.

 • Bryman, Alan Social research methods

  Fifth edition: Oxford: Oxford University Press, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Passeron, Jean-Claude; Bourdieu, Pierre; Chamboredon, Jean-Claude The Craft of Sociology : Epistemological Preliminaries

  Berlin: De Gruyter, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bourdieu, Pierre; Wacquant, Loïc J. D. An invitation to reflexive sociology

  Chicago: Univ. of Chicago Press, 1992

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mills, C. Wright The sociological imagination

  Oxford [England]: Oxford University Press, 2000.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan