Kursplan för Allmän rättskunskap och arbetsrätt

Principles of Law and Labour Law

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2HR111
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Handelsrätt G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-06-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen allmän rättskunskap och arbetsrätt är på A-nivå (G1N). Den ges som fristående kurs och som kurs ingående i utbildningsprogram vid Uppsala universitet (t ex Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor) när examensordningen så medger.

Mål

Kursen skall ge grundläggande kännedom om centrala civilrättsliga och offentligrättsliga bestämmelser som är av betydelse för företag och organisationer som agerar på den svenska marknaden. Kursen skall vidare ge grundläggande förtrogenhet med centrala rättsliga regler och principer som är av betydelse för arbetsgivare och arbetstagare samt deras respektive organisationer. Kursen har huvudsaklig inriktning på svenska förhållanden.

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

 1. ha grundläggande förmåga att självständigt och inom utsatt tid identifiera juridiska problem och att identifiera det eller de regelsystem som är relevanta för lösning av problemet.
 2. ha grundläggande förmåga att självständigt och inom utsatt tid lösa juridiska problem, inklusive förmåga att hitta relevant rättsligt material för uppgiften, förmåga att på ett godtagbart sätt tolka och tillämpa materialet och förmåga att presentera lösningen med godtagbar disposition och ett godtagbart juridiskt språk.
 3. ha grundläggande förmåga att självständigt och inom utsatt tid analysera konsekvenserna av de aktuella rättsreglerna, särskilt på arbetsrättens område.

Innehåll

Under kursen kommer deltagarna att huvudsakligen studera rättsliga ämnesområden som är relevanta vid olika former av näringsverksamhet och som är viktiga att känna till för alla som arbetar med juridiska frågeställningar i samband med företagande, med särskild betoning av arbetsrättens centrala delar. Kursen består av två delar: en inledande del som ger en grundlig handelsrättslig allmänorientering, och en fördjupande del med inriktning på arbetsrätten.

Undervisning

Undervisningen innefattar föreläsningar, praktiska tillämpningsövningar och problembaserade seminarier (inklusive självständiga seminarieförberedelser i grupp). En stor del av kunskapsinhämtande studium utgörs av läsning av kurslitteratur och övrigt kursmaterial.

Examination

Examinationen består av tre moduler som tillsammans utgör en s.k. examinationsportfölj. Dessa är:

 1. Tentamen del I, 7,5 hp
 2. Gruppvis skriftlig och muntlig redovisning, 2 hp
 3. Tentamen del II, 5,5 hp

och ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Den betygsskala som används i examinationsmodul 1 och 2 är godkänd (G) och underkänd (U). Den betygsskala som används vid examinationsmodul 3 är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Slutbetyg på hela kursen ges med betyget väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). För slutbetyg G på hela kursen krävs att kursens alla examinationsmoduler har betyget G. För slutbetyg VG på hela kursen krävs dessutom att betyget VG uppnåtts i examinationsmodul 3. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Studenter som fått betyget Underkänd (U) på examinationsmodul 1 och/eller 3 har möjlighet till omtentamen. Studenter som fått betyget U på examinationsmodul 2 ges löpande möjlighet att komplettera med reservation för att rättningen kan ta längre tid än 25 kalenderdagar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Observera att institutionens kurser Handelsrättslig översiktskurs, Förvaltningsrättslig översiktskurs, Fastighetsrätt för samhällsplanerare samt Allmän rättskunskap och arbetsrätt kan användas i samma examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Anvisat material

  Företagsekonomiska institutionen,

  Från tid till annan anvisas material som studenten antingen köper från Företagsekonomiska institutionen eller har tillgång till via kursens webbplats eller Uppsala universitetsbiblioteks databaser. Aktuell lagtext jämte relevant kurslitteratur och anvisat material skall medtas till föreläsningar och, i synnerhet, till seminarier.

  Obligatorisk

 • Aktuell lagsamling

  -,

  Lagböcker ges ut av olika förlag och i princip går det bra att använda vilken som helst av dessa. Det är studentens eget ansvar att ha tillgång till alla relevanta lagtexter i senaste version. Aktuell lagtext jämte relevant kurslitteratur och anvisat material skall medtas till föreläsningar och, i synnerhet, till seminarier.

  Obligatorisk

 • Adolfsson, Kjell; Norberg, Johanna Handelsrätt : juridik som analytiskt och strategiskt verktyg

  Liber,

  Senaste upplaga gäller

  Obligatorisk

 • Hemström, Carl; Giertz, Magdalena Bolag, föreningar, stiftelser: En introduktion

  Nordstedts Juridik AB,

  Senaste upplaga gäller

  Obligatorisk

 • Källström, Kent; Malmberg, Jonas Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten

  Iustus,

  Senaste upplaga gäller Obligatorisk för dig som ska fortsätta med Arbetsrätt II. Titeln kan ersättas av Sigeman & Sjödin om du endast läser Allmän rättskunskap och arbetsrätt.

  Obligatorisk

 • Källström, Kent; Malmberg, Jonas; Öman, Sören Den kollektiva arbetsrätten: en lärobok

  Iustus,

  Senaste upplaga gäller Obligatorisk för dig som ska fortsätta med Arbetsrätt II. Titeln kan ersättas av Sigeman & Sjödin om du endast läser Allmän rättskunskap och arbetsrätt.

  Obligatorisk

 • Sigeman, Tore; Sjödin, Erik Arbetsrätten: en översikt

  Wolter Kluwer,

  senaste upplaga gäller. Denna titel kan ersätta Källström m.fl. (2 titlar) om du endast läser Allmän rättskunskap och arbetsrätt

 • Zetterström, Stefan Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion

  Iustus,

  Senaste upplaga gäller

  Obligatorisk

Aktuell lagsamling

-, Lagböcker ges ut av olika förlag och i princip går det bra att använda vilken som helst av dessa. Det är studentens eget ansvar att ha tillgång till alla relevanta lagtexter i senaste version. Aktuell lagtext jämte relevant kurslitteratur och anvisat material skall medtas till föreläsningar och, i synnerhet, till seminarier.