Kursplan för Förvaltningsrättslig fördjupningskurs

Administrative Law II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2HR131
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Handelsrätt G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-06-12
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2020
 • Behörighet:

  Förvaltningsrättslig översiktskurs 15 hp eller grundläggande juridiska studier om 15 hp vid svenskt universitet eller högskola.

 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen Förvaltningsrättslig fördjupningskurs är på B-nivå (G1F). Den ges som fristående kurs och kan ingå i utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordningen så medger.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten ha förvärvat fördjupade kunskaper i förvaltningsrätt för att förstå och aktivt delta i förfaranden som gäller enklare offentligrättslig verksamhet.

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha:

 • fördjupad kunskap om förvaltningsrätten som rättsområde och forskningsfält,
 • fördjupad förmåga att självständigt kunna identifiera och analysera frågeställningar och problem samt inhämta, analysera och kritiskt värdera kunskap inom området med utgångspunkt i olika rättsteoretiska perspektiv,
 • fördjupad färdighet och förmåga att med olika metoder analysera förvaltningsrättsliga frågeställningar och problem,
 • fördjupad förmåga att identifiera och analysera frågeställningar inom offentlig rätt utifrån den politiska, sociala och ekonomiska dimensionen av rätten.

Innehåll

Kursen behandlar förvaltningsrätten som rättsområde och forskningsfält. Avsikten är att fördjupa studentens kunskaper, färdigheter och förmåga att hantera juridiska problem utifrån studier av offentlig rätt genom olika samhällsaktuella teman. Dessa teman behandlar i synnerhet relationen familj, individ och stat, föreställningar om välfärdsstaten, offentlig och privat verksamhet i förändring, arbete och försörjning. Offentligrätten, dess källor och aktörer och den materiella regleringens betydelse i förhållande till internationella regelsystem, angränsande rättsområden och tvärvetenskaplig kunskap berörs. Rätten diskuteras även utifrån studier av den politiska, sociala och ekonomiska dimensionen av rätten. Den offentliga rätten analyseras genom komparativa och kritiska perspektiv samt genom problematiseringar av teorier i relation till rättsområdet.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt gruppvist arbete med kurslitteratur, övningsfrågor, praktisk tillämpning av aktuella frågor och projektarbeten.

Examination

Examinationen sker i två moduler:

 1. Skriftlig och muntlig redovisning, enskilt såväl som i grupp, 5 högskolepoäng
 2. Skriftlig tentamen, 10 högskolepoäng

och ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Den betygsskala som används är Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Slutbetyg för kursen bestäms genom en sammanvägning av kursens examinationsmoduler. VG på en av de två examinationsmodulerna ger VG på hela kursen (slutbetyg) under förutsättning att betyget godkänt (G) har erhållits på den andra modulen.

Eventuella kompletteringsuppgifter på modul 1 ska vara inlämnande vid tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker erhålls betyget underkänd på modul 1 och hela modulen (inklusive alla examinationsmoment) måste då göras om vilket endast kan ske genom omregistrering vid kommande kurstillfällen i mån av plats. Studenter som fått betyget Underkänd (U) på andra examinationsmodulen har möjlighet till omtentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

 • Derlén, Mattias Grundläggande EU-rätt

  Liber, Senaste

  Obligatorisk

 • Lagtextsamling

  -,

  Senaste upplagan gäller

  Obligatorisk

 • Lerwall, Lotta Makt, myndighet, människa: en lärobok i speciell förvaltningsrätt

  Iustus, Senaste

  Obligatorisk

 • Material från institutionen; artiklar, rättsfall mm.

  -,

  Obligatorisk

 • Strömberg, Håkan; Lundell, Bengt Handlingsoffentlighet och sekretess

  Studentlitteratur AB, Senaste

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan