Kursplan för Förhandling och medling i praktiken

Negotiation and Mediation in Practice

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FK057
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-09-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-05-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.

 • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Mål

Kursen avser att ge studenterna:

 • en introduktion till nyckelbergrepp och verktyg som används inom förhandling och medling;
 • kunskap om/förståelse för vilka hinder och problem som ofta uppstår i förhandlingar;
 • kunskap om/förståelse för vilka verktyg och strategier som bäst kan användas för att bygga tillit, bryta dödlägen, undvika ineffektivitet och för att uppnå hållbara uppgörelser som gynnar båda parter.

Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna:

 • förstå fördelar och begränsningar med att använda förhandling för att lösa konflikter och uppnå samförstånd;
 • självständigt identifiera vanliga utmaningar som uppstår vid försök att förhandla fram samförstånd/avtal;
 • självständigt och kritiskt identifiera och tillämpa lämpliga verktyg och strategier för att kunna förhandla effektivt i olika kontexter.

Innehåll

Kursen fokuserar på nyckelbegrepp och verktyg inom förhandling och medling genom såväl forskningslitteraturen som praktik. Betoningen ligger på hur förhandlingar bedrivs effektivt och hur överenskommelser nås och vilka vanliga hinder och utmaningar som kan uppstå. Medling tas också upp, som en form av tredjeparts-intervenering, som ibland kan hjälpa till att få igång förhandlingar och uppnå framgång.

 • Fatta beslut om att förhandla (medla) eller inte
 • Förbereda inför förhandlingar ("pre-negotiations")
 • Olika förhandlingssätt; interkulturellt och genusaspekter
 • Att förhandla utifrån styrka - även när du är "svag"
 • Medling kontra facilitering: vad fungerar bäst och när?
 • Verktyg hos en effektiv medlare
 • Verktyg i multilaterala förhandlingar: ledarskap/ordförandeskap, enskilda förhandlingstexter
 • Att förhandla det icke förhandlingsbara: svåra frågor, svåra människor

Studenterna lär sig förhandlingskoncept och förhandlingspraktik i övningar och simuleringar. Dessa äger rum i inramningar som spänner från det mellanmänskliga och lokala till det globala.

Undervisning

Undervisningen består av korta föreläsningar med efterföljande diskussion och praktiska övningar.

Examination

Slutbetyg på kursen baseras på studentens prestation på följande tre punkter:

 1. Aktivt deltagande och medverkan under lektionerna
 2. Ett kort skriftligt prov i klassrummet
 3. En skriftlig analys/uppsats (max 5000 ord)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.