Kursplan för Freds- och konfliktkunskap B

Peace and Conflict Studies B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FK010
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-05-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Freds- och konfliktkunskap A eller motsvarande
 • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Beslut och riktlinjer

Kursen ges endast under vårterminen. Kursen kan ingå i Pol. mag.-programmet, Samhällsvetarprogrammet, Fred och utveckling samt utnyttjas som fristående kurs.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • redogöra för övergripande mönster i konflikters uppkomst, utveckling, och lösning på olika analysnivåer
 • förklara och diskutera centrala frågeställningar och teorier inom konflikters uppkomst, utveckling och lösning
 • jämföra och kritiskt värdera olika förklaringsmodeller för konflikters uppkomst och utveckling
 • självständigt söka, insamla och värdera information och vetenskapliga arbeten om väpnade konflikter
 • empiriskt identifiera och kritiskt värdera centrala hinder och problem för konfliktlösning, konflikthantering, och varaktig fred.
 • självständigt genomföra en grundläggande analys av hinder och problem för konfliktlösning, konflikthantering och varaktig fred i en pågående väpnade konflikt, samt identifiera och motivera strategier för att hantera dessa problem och hinder
 • aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner, genomföra kortare presentationer, samt opposition och försvar av ett självständigt arbete
 • kunna känna igen och formulera en vetenskapligt relevant frågeställning
 • kunna anknyta en undersökningsfråga till relevant vetenskaplig litteratur
 • kunna skilja mellan beskrivande, förklarande och värderande studier
 • förstå grunderna i olika metoder för att beskriva, förklara och värdera, i synnerhet olika slag av jämförande metod
 • förstå behovet av att definiera begrepp, teoretiskt och empiriskt
 • vara bekant med olika strategier för att generalisera samt förstå generaliseringsbegreppets innebörd
 • förstå skillnaden mellan primärmaterial, sekundärmaterial och litteratur
 • ha kännedom om de viktigaste samhällsvetenskapliga datainsamlingsmetoderna
 • ha grundläggande kunskaper om källkritik
 • kunna diskutera vetenskapliga texter utifrån en metodologisk synvinkel
 • självständigt lösa begränsade uppgifter inom avdelad tid

Innehåll

Kursens syfte är att fördjupa förståelsen av teoretiska och empiriska problem vid studiet av väpnade konflikters uppkomst, utveckling och lösningar. Fokus inriktas på konfliktprocesser (uppkomst, utveckling och lösningar) inom och mellan stater, där olika analysnivåer, t.ex. individ, grupp, stat och regional nivå, beaktas.

Kursen syftar vidare till att ge en introduktion till teoretiska och metodiska frågor inom freds- och konfliktforskningen, samt att öva förmågan att självständigt genomföra analyser av såväl empiriskt material som vetenskapliga verk.

Kursen består av tre delar:

Moment 1. Konfliktorsaksteori. (7,5 hp)
I detta moment behandlas frågor rörande konflikters uppkomst och utveckling såväl inom som mellan stater. Konfliktorsaker och eskaleringsprocesser analyseras teoretiskt och empiriskt. Särskild uppmärksamhet ägnas beslutet att tillgripa våld för att hantera oförenligheter. I momentet behandlas olika perspektiv och analysnivåer, bland annat rationella aktörsteorier och psykologiska teorier på individ- och gruppnivå, samt beslutsfattande och problemhantering i och mellan grupper och organisationer/stater.

Moment 2. Konfliktlösning. (7,5 hp)
I detta moment undersöks strukturella, strategiska och psykologiska problem och hinder för konflikthantering, konfliktlösning och varaktig fred, samt olika strategier för att hantera dessa problem och hinder. I momentet ingår även att självständigt genomföra en teoretiskt grundad analys av en verklig konfliktsituation.

Moment 3. Metod och uppsats. (15 hp)
Momentet inleds med föreläsningar, övningar och seminarier om forskningsprocessen och vetenskaplig metod. Därefter sker all undervisning i form av handledning i mindre grupper, där alla studenter får en klart angiven tidsbudget för handledningen. Syftet med detta moment är att ge grundläggande kunskaper i vetenskaplig metod, att öva förmågan att självständigt genomföra en mindre forskningsuppgift, och att samtidigt fördjupa studentens kunskaper på ett avgränsat forskningsfält. Syftet är dels att ge de studerande en första introduktion i praktisk forskning, dels att de ska utveckla en kritisk förståelse för hur olika metodiska val påverkar undersökningsuppläggning och resultat. Tyngdpunkten i metodundervisningen ligger på grundläggande metodbegrepp och kvalitativa jämförande metoder. Momentet betonar dock de gemensamma principer som förenar kvalitativa och kvantitativa ansatser. Under momentet diskuteras vad en vetenskaplig frågeställning är, hur vetenskapliga undersökningar kan läggas upp, vilka olika sorters material och datainsamlingsmetoder man kan använda, sambandet mellan teori och metod m.m. Dessutom ges övningar i litteratur- och informationssökning. Momentet avslutas med författandet av en uppsats om 9 högskolepoäng, opposition och försvar av uppsats, samt övning i seminariediskussion.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar och seminarier. Undervisningen ges på engelska, men examinerande moment såsom seminarier och skriftliga uppgifter kan göras på antingen svenska eller engelska.

Examination

Examinationen på kursen sker huvudsakligen genom skriftliga inlämnings- och övningsuppgifter (PM). Det avslutande momentet examineras genom obligatoriska workshops och seminarier, samt ett självständigt arbete som skall försvaras i ett avslutande seminarium. Därtill kommer opposition av uppsats.

Två examinationstillfällen för varje examinationsuppgift ges vid varje kurstillfälle. Betygen Underkänd, Godkänd, och Väl godkänd används. Betygskriterier delas ut inom ramen för varje kursmoment. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 50% av kurspoängen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

1. Orsaker till krig

 • Kriesberg, Louis; Dayton, Bruce W. Constructive conflicts : from escalation to resolution

  Fifth edition.: Lanham: Rowman & Littlefield, [2017]

  2012 version finns som e-bok via www.ub.uu.se

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendium och artiklar tillkommer.

2. Konfliktlösning

 • Kriesberg, Louis; Dayton, Bruce W. Constructive conflicts : from escalation to resolution

  Fifth edition.: Lanham: Rowman & Littlefield, [2017]

  2012 version finns som e-bok via www.ub.uu.se

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar tillkommer.

3. Metod och uppsats

 • Brancati, Dawn Social scientific research

  London: Sage Publications, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • George, Alexander L.; Bennett, Andrew Case studies and theory development in the social sciences

  Cambridge, Mass.: MIT, cop. 2005

  Kap.3-6

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kurslitteraturen består av artiklar och B-uppsatser från tidigare år.