Kursplan för Freds- och konfliktkunskap C

Peace and Conflict Studies C

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FK011
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-05-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Freds- och konfliktkunskap A och B eller motsvarande
 • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Beslut och riktlinjer

Kursplanen är inrättad av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-24. Kursplanen fastställs av styrelsen för Institutionen för freds- och konfliktforskning. Den reviderades 2011-08-15 och gäller fr.o.m. samma datum.

Kursen ges endast under höstterminen. Kursen kan ingå i politices kandidatprogrammet, samhällsvetarprogrammet, kandidatprogrammet i freds- och utvecklingsstudier samt utnyttjas som fristående kurs.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 1. förklara och diskutera centrala frågeställningar och teorier om väpnade konflikters uppkomst, utveckling och lösning
 2. relatera specifika forskningsfrågor till det övergripande forskningsfältet i freds- och konfliktforskning
 3. kritiskt analysera och utvärdera olika forskningsargument utifrån ett systematiskt ramverk
 4. utforma och värdera grundläggande forskningsupplägg genom att relatera teori, metod och empiriska data till varandra
 5. självständigt insamla, värdera och jämföra information och vetenskapliga arbeten om väpnade konflikter
 6. aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner, genomföra kortare presentationer, samt agera opponent och försvara ett självständigt arbete
 7. på egen hand genomföra teoretiskt drivna empiriska undersökningar med ett jämförande inslag
 8. diskutera och reflektera över olika metoders relativa styrkor och svagheter samt problem rörande kausal och statistisk inferens
 9. genomföra och tolka studier av både kvalitativ och kvantitativ karaktär
 10. självständigt lösa uppgifter inom givna tidsramar

Innehåll

Utbildningens mål är att ge fördjupade kunskaper i teori och metod inom freds- och konfliktforskningen samt att ytterligare öva förmågan till att självständigt genomföra vetenskapliga studier. Till detta hör också att uppöva förståelsen av hur ett speciellt forskningsobjekt är relaterat till generella teoretiska problem som behandlas i forskningslitteraturen.

Kursen består av tre delar:

Moment 1. Metod (7,5 hp)
Detta kursmoment fokuserar på forskningsmetoder inom freds- och konfliktforskningen. Den går igenom fundamentala begrepp som används vid varje steg i forskningsprocessen: att utforma en forskningsfråga, utveckla teori, operationalisera teoretiska koncept, utforma en forskningsdesign, samla data, analysera/tolka data och rapportera resultat. Det övergripande målet med kursen är att ge en översikt av de särskilda utmaningar och tekniker som används inom freds- och konfliktforskningen. Kursmomentet går igenom både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder.


Moment 2. Analysing arguments in conflict studies (7,5 hp)
I kursen ges en fördjupad orientering om teoretiska ansatser inom freds- och konfliktforskningen. Särskild uppmärksamhet ägnas sambandet mellan forskningsfrågor, teori och empiri inom några centrala problemområden. Häri ingår att belysa hur skilda teoretiska ansatser och metoder kan utnyttjas i analysen av ett givet forskningsproblem. Stor uppmärksamhet ägnas också åt fördjupad förståelse av teoretiska utsagors bärkraft och roll i forskningsdebatter. Kursen behandlar kriterier för bedömning av hållbarheten hos argument, hypoteser och teorier. I detta sammanhang belyses också riktlinjer för att analysera ståndpunkter i en forskningsdebatt.

Moment 3. Uppsats (15 hp)
Momentet syftar till författandet av en C-uppsats. Uppsatsen ska skrivas självständigt och kursen omfattar även träning i att kritiskt och konstruktivt opponera på en annan uppsats samt att försvara sin egen uppsats. Handledning sker i små grupper.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker huvudsakligen genom skriftliga inlämnings- och övningsuppgifter (PM). Det avslutande momentet examineras genom ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng som skall försvaras i ett avslutande seminarium. Därtill kommer opposition av uppsats. Studenten kan själv välja examination på svenska eller engelska.

Betygsgrader: Betygen Underkänd, Godkänd, och Väl godkänd används. Betygskriterier delas ut vid början av varje kursmoment. För att få väl godkänt på hela C-kursen måste man få väl godkänt på uppsatsmomentet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

1. Metod

 • Kellstedt, Paul M.; Whitten, Guy D. The fundamentals of political science research

  Third edition.: Cambridge: Cambridge University Press, 2018

  Table of contents / Abstracts

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gerring, John Case study research : principles and practices

  New York: Cambridge University Press, 2007

  E-bok finns på www.ub.uu.se

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Beach, Derek; Brun Pedersen, Rasmus Process-tracing methods : foundations and guidelines

  Ann Arbor: University of Michigan Press, cop. 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kompendium och artiklar tillkommer.

2. Analyseringsargument i konfliktstudier

 • The craft of research Booth, Wayne C.; Colomb, Gregory G.; Williams, Joseph M.; Bizup, Joseph; Fitzgerald, William T.

  Fourth edition.: Chicago: The University of Chicago Press, 2016.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar tillkommer.