Kursplan för Ickevåldskonflikter - orsaker, strategier och utfall

Non-Violent Conflicts: Causes, Strategies, and Outcomes

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FK051
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-05-25
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-05-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.

 • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • identifiera centrala problem och frågeställningar gällande strategiska ickevåldskonflikter i teori och praktik
 • kritiskt och systematiskt integrera olika perspektiv på strategiska ickevåldskonflikter i självständiga analyser av enskilda empiriska fall
 • uppvisa en självständig och kritisk analys gällande strategiska ickevåldskonflikter
 • förklara ickevåldskonflikter utifrån givna teorier och konceptuella ramverk
 • Självständigt skriva en uppgift/uppsats inom en avgränsad tidsram

Innehåll

Syftet med kursen är att fördjupa studenternas förståelse för orsaker, dynamik, strategier, taktik och utfall av obeväpnade, folkligt baserade uppror (strategiska ickevåldskonflikter). Fokus ligger på storskaliga kampanjer mot regeringar, med mål att nå regimskifte, territoriell förändring, eller slut av utländsk ockupation. Efter en introduktion till de viktigaste frågorna och begrepp i studiet av strategiska ickevåldskonflikter kommer kursen att ge en översikt över olika teoretiska perspektiv inklusive centrala definitioner.

Några områden som kommer att behandlas i kursen är:

 • Varför mobiliserar vissa grupper utan vapen, medan andra förblir passiva (eller väljer att kämpa med vapen?)
 • Framgång i ickevåldskonflikter: de centrala debatterna och viktigaste teoretiska förklaringarna
 • Vad förklarar uppstart av ickevåldskonflikter?
 • Förändringsprocesser från beväpnad taktik till ickevåldskonflikter
 • Problemet med radikala flankgrupper

Genom kursen ska studenten öka sina akademiska insikter om ickevåldskonflikter samt utveckla färdigheter för att analysera dessa konflikter självständigt med hjälp av kunskap och metoder som är förankrade i aktuell forskning. Studenterna kommer också att förvärva förmågan att integrera kunskaper och färdigheter genom att genomföra en empirisk tillämpning av teoretiska insikter i en slutlig uppsats.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier samt en interaktiv simulering av en ickevåldskampanj.

Examination

Examinationen består av en avslutande skriftlig examination i form av en skriftlig uppsats på cirka 5000 ord där studenten kommer att välja och analysera ett empiriskt fall av en ickevåldskampanj, och tillämpa begrepp och teorier som används i kursen, i ett kritiskt, självständigt, informerat, och välskrivet sätt.

Uppsatsen kommer att presenteras vid ett slutseminarium. Studenterna kommer att kommentera på varandras papper.

Följande betyg används: Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U). Två omtentamenstillfällen erbjuds varje år kursen ges.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Chenoweth, Erica; Stephan, Maria J. Why civil resistance works : the strategic logic of nonviolent conflict

  2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schock, Kurt Unarmed insurrections [Elektronisk resurs] : people power movements in nondemocracies

  Minneapolis: University of Minnesota Press, cop. 2005.

  E-bok

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar, e-böcker och bokkapitel som är elektroniskt tillgängliga via biblioteket tillkommer. Detaljerad litteraturlista och uppdaterad information kommer att finnas tillgänglig i kursguiden för det aktuella kurstillfället.

Versioner av litteraturlistan