Kursplan för Internationell konfliktlösning

International Conflict Resolution

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FK015
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-05-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Kandidatexamen. 90 hp i freds- och konfliktkunskap eller 90 hp i närliggande relevant ämne och minst 30 hp i freds- och konfliktkunskap eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha tillägnat sig konkreta kunskaper på följande områden:

 • Olika övergripande teoretiska perspektiv på konfliktlösning
 • Förståelse för centrala faktorer och sammanhang som påverkar hur krig kan upphöra genom konfliktlösnings- och fredsprocesser.
 • Varför och under vilka omständigheter parter i konflikt går från krig och våldsamheter till varaktig fred
 • Hur olika skeden i konfliktlösningsprocesser interagerar med varandra och mellan olika analysnivåer (lokal, nationellt, regionalt, globalt)
 • Hur man inventerar och klassificerar förutsättningar för och problem på olika analysnivåer och i olika skeden av konfliktlösningsprocesser
 • Jämföra förutsättningar och problem i fredsprocesser inom och mellan stater i deras regionala och internationella kontext
 • Vilken roll som tredje part och det civila samhället kan spela i konfliktlösningsprocesser (t.ex. genom förhandlingar, insyn, medling, fredsbevarande insatser, bistånd)
 • Demonstrera insikt i viktigare moderna fredsprocesser
 • God förmåga att självständigt analysera fall utifrån teorier och begrepp som vanligen använts inom detta forskningsfält
 • God insyn i de särskilda utmaningar som fredsskapande, fredsbyggande och försoning möter i dagens (väpnade) konflikter.
 • Självständigt skriva uppgifter/uppsats inom en avgränsad tidsram.

Innehåll

Denna kurs behandlar konfliktlösningsprocessen, dvs. det förlopp genom vilket parter i konflikt går från krig och våldsamheter till varaktig fred. Särskild uppmärksamhet ägnas de faser som gäller hur förhandlingar startas, leder till överenskommelser, får stridigheter att upphöra och hur överenskommelser genomförs i praktiken. Aktörer som endera hjälper fram processen eller ifrågasätter processen under dessa faser är av särskilt intresse. Regionala förhållanden och det internationella samfundets roll betonas.

Detta innebär att kursen täcker grundläggande begrepp i konfliktlösning, såsom konflikt, krig, konfliktförebyggande, konfliktlösning, fredsprocess, fredsavtal, försoning och fredsbyggande. Centrala frågor avser fredsåtgärder under krigsförhållanden: medling, vapenstillestånd, fredsavtals utformning, tredje parts roll och internationella organisationer. Dessutom behandlas frågor om fredsbevarande truppers betydelse, säkerhet för parterna, ekonomisk utveckling i samhället, det civila samhällets roll samt rättsliga efterspel.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier och tillämpningar. Utbildningen ges på engelska.

Examination

Examination och slutgiltigt kursbetyg baseras på studentens prestation på följande fyra punkter:

 1. En självständigt utarbetad uppsats
 2. En skriftlig kortare fallstudie
 3. Mindre uppgifter under kursens gång.
 4. Aktivt muntligt deltagande under föreläsningar och seminarier

Närvaro i all undervisning förutsätts. Två examinationstillfällen ges vid varje kurstillfälle.

Betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd används. Betygskriterier delas ut inom ramen för kursen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Ramsbotham, Oliver; Woodhouse, Tom; Miall, Hugh Contemporary conflict resolution : the prevention, management and transformation of deadly conflicts

  Fourth edition.: Malden, MA: Polity Press, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Walter, Barbara F Committing to peace : the successful settlement of civil wars

  Princeton: Princeton University Press, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Howard, Lise Morjé Power in peacekeeping

  Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2019

  Kapitel 5: Toward a more effective use of power in peacekeeping

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lijphart, Arend Democracy in plural societies :a comparative exploration

  New Haven: Yale Univ. Press, cop. 1977

  Consociational democracy (sid 25-52)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wallensteen, Peter; Bjurner, Anders Regional organizations and peacemaking : challengers to the UN?

  Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2014

  The future relations of the UN and the regional organizations (239-245)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Davies, Sara E-; True, Jacqui The Oxford Handbook of Women, Peace, and Security

  New York, NY: Oxford University Press, [2019]

  Olsson, Louise & Theodora-Ismene Gizelis (2019) The Production of the Global Study

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wallensteen, Peter Quality peace : strategic peacebuilding and world order

  New York: Oxford University Press, 2015

  Kapitel 3 och 8

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Shaw, Rosalind.; Waldorf, Lars.; Hazan, Pierre. Localizing transitional justice : interventions and priorities after mass violence

  Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2010

  Kapitel 2. Sid 27-48: Weinstein, Harvey M., Laurel E. Fletcher, Patrick Vinck, and Phuong N. Pham (2010) Stay the Hand of Justice: Whose Priorities Take Priority?

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nadler, Arie.; Malloy, Thomas E.; Fisher, Jeffrey D. The social psychology of intergroup reconciliation : from violent conflict to peaceful co-existence

  New York ;a Oxford: Oxford University Press, 2008

  sid 57-75: Gobodo-Madikizela, Pumla (2008) Transforming trauma in the aftermath of gross human rights abuses: Making public spaces intimate through the South African Truth and Reconciliation Commission

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wallensteen, Peter Peace research : theory and practice

  London: Routledge, 2011.

  Kapitel 9

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ett större antal artiklar och rapporter tillkommer.

Versioner av litteraturlistan