Kursplan för Krig och fred på film

War and Peace on Film

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FK056
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-10-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-05-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna visa:

 • Förmåga att kunna identifiera och återge ett urval av centrala begrepp och teoretiska angreppssätt inom freds- och konfliktforskningen
 • Förmåga att kunna applicera centrala begrepp samt teoretiska angreppssätt från freds- och konfliktforskning på empiriskt material, såsom film och text
 • Förmåga att analysera filmmaterial från ett freds- och konfliktforskningsperspektiv
 • Förmåga att självständigt författa ett akademiskt kurspapper inom en given tidsram, i vilket teoretiska begrepp och teoretiska ramverk från freds- och konfliktforskning appliceras
 • Förmåga att självständigt diskutera och kritisera begrepp och teoretiska angreppssätt från freds och konfliktforskning

Innehåll

Kursens mål är att introducera studenterna till ett urval av centrala och viktiga teman inom freds- och konfliktforskningen genom användandet av filmer som visar på den mångsidiga naturen hos krig, våld och fred. Samtliga filmer kan relateras till centrala teman, begrepp och teoretiska ramverk inom den breda sfären av freds- och konfliktforskning. Dessa teman understryks och förankras sedan i forskning genom läsande och kritiskt diskuterande av akademiska texter som kopplas till filmernas teman. Märk att detta inte är en kurs i filmvetenskap eller annan humaniora, utan i samhällsvetenskap. Kursen fokuserar inte på filmer som konstnärliga verk, och examinerar inte heller dessa aspekter. Kursen består av en modul, vilken är uppdelad i olika teman. Inom varje tema tittar studenterna på film (i klassrummet och på egen hand), läser de givna akademiska texterna och diskuterar filmer och text i seminarier.

Undervisning

Den huvudsakliga undervisningen sker i form av (obligatoriska) seminarier, men även i föreläsningar. Undervisningen sker enbart på engelska. Inlämningsuppgifter och examination kan utföras på antingen engelska eller svenska.

Examination

Studenterna examineras på sin förmåga att uppvisa analytisk skicklighet.

Studenterna examineras genom ett individuellt kurspapper samt genom obligatoriska seminarier.

Två betyg ges: G (Godkänt) och U (Underkänt). För att uppnå betyget G (godkänt) krävs sådant betyg på kurspappret samt godkänt deltagande i samtliga obligatoriska moment.

Två examinationstillfällen för varje examinationsuppgift ges vid varje kurstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Artiklar och annat material tillkommer.