Kursplan för Metod I

Methods I

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FK053
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-06-02
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-05-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Filosofie kandidatexamen. 90 hp i freds- och konfliktkunskap, alternativt 90 hp i näraliggande relevant ämne och minst 30 hp i huvudämnet eller motsvarande erfarenhet.

 • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Mål

Efter att ha genomgått denna kurs förväntas studenten kunna:

* utvärdera den vetenskapliga relevansen och kvalitén av teoristyrd empirisk forskning

* formulera en forskningsfråga och relatera den till det vetenskapliga kunskapsläget

* utvärdera teoretiska arguments beståndsdelar och hur stringenta dessa är

* hur man tillämpar några vanliga tekniker för att välja fall och insamla data

* bedöma relevansen av de data som insamlats

* hur man kan dra deskriptiva och kausala slutsatser

* identifiera och bedöma de etiska problem som är förknippade med freds- och konfliktforskning och kunna minimera sådana problem

* bedöma relevansen av att använda vetenskapliga metoder utanför det akademiska sammanhanget, såsom vid genomförande och tolkning av policyutvärderingar och rapporter

* självständigt kunna lösa uppgifter inom givna tidsramar

Innehåll

Kursen syftar till att fördjupa kunskapen om samhällsvetenskaplig forskningsmetod som studenten tillägnat sig under sin grundutbildning. Syftet är att utveckla förmågan att använda olika forskningsmetoder samt att öka den kritiska förmågan att bedöma olika metoders fördelar och nackdelar.

Kursen betonar de gemensamma principer som förenar både intensiva studier av få fall och extensiva studier av många fall, men visar också på de relevanta skillnaderna mellan dessa ansatser avseende logiken för inferens och tekniker för att välja fall och analysera data.

Kursen behandlar alla de central stegen i forskningsprocessen och de viktiga val som en forskare måste göra, såsom: Hur formulerar man en fruktbar forskningsfråga? Vilka kriterier utmärker en god vetenskaplig teori? Hur kan vi empiriskt utvärdera en vetenskaplig teori? Hur ska observerade data tolkas? Centrala ämnen i kursen inkluderar det vetenskapliga förhållningssättet, forskningsdesign, inferens, forskningsetik, och jämförande fallstudier.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Litteraturen kombinerar generell metodlitteratur med tillämpningar från olika delar av freds- och konfliktforskningen.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Den skriftliga tentamen utgör en grund för betygssättning men är också avsedd att ge studenten ett tillfälle att repetera kursinnehållet så att kunskapen därigenom konsolideras.

Betyg: Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U).

För att få betyget Godkänd (G) ska studenten:

* Delta i alla obligatoriska seminarier och uppvisa ett ärligt försök att lösa alla uppgifter före varje seminarium. Om en student inte lämnar in en seminarieuppgift i tid och/eller är frånvarande från ett seminarium, får hen en kompletteringsuppgift i tillägg till den ursprungliga uppgiften.

* Få betyget Godkänd på den skriftliga tentamen.

För att få betyget Väl godkänd (VG) ska studenten:

* Delta i alla obligatoriska seminarier och uppvisa ett ärligt försök att lösa alla uppgifter före varje seminarium. Om en student inte lämnar in en seminarieuppgift i tid och/eller är frånvarande från ett seminarium, får hen en kompletteringsuppgift i tillägg till den ursprungliga uppgiften.

* Få betyget Väl godkänd (VG) på den skriftliga tentamen

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Detaljerad litteraturlista och uppdaterad information kommer att finnas tillgänglig i kursguiden för det aktuella kurstillfället.

Versioner av litteraturlistan